Các anh, chị giúp em giải bài tập pascal này với ạ! Em cảm ơn!

Để đảm bảo an ninh dữ liệu tại sân bay, nhà chức trách đã xác lập mật khẩu từ bảng số liệu có n hàng (n ≤ 10) h1, h2,...,hn tương ứng với hàng thứ 1, 2, ..., n tính từ trên xuống, mỗi hàng hi (i=1,..,n) có ít nhất từ 3 đến không quá 100 số tự nhiên được phân biệt bởi dấu cách. Mật khẩu được xác định bằng cách viết liên tiếp n số x1, x2, ...xn theo thứ tự, từ trái sang phải, với xi (i= 1, 2,...,n) là số cách chọn ba số tùy ý trên hàng hi, sao cho tích ba số đó chia hết cho tổng của chúng.
Yêu cầu: Lập trình giúp nhà chức trách sân bay xác lập mật khẩu.
- Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản MATKHAU.INP chứa n hàng như phần mô tả trong bảng số liệu đã nêu trên.
- Dữ liệu ra: Kết quả ghi ra file văn bản MATKHAU.OUT là số mật khẩu tìm được.
Ví dụ:
MATKHAU.INP MATKHAU.OUT
0 1 3 5 3 4 1 3
1 3 2 3 3 1 2
1 1 3
0 1 3 1
271303