tôi đã làm như trên nhưng chưa chạy còn hiện lên invalid location