beckham còn chưa dám ,zax màcòn hơn cả game onlinecon gái bây giờ hăng quákĩ thuật công nghệ bây giờ tiên tiến wá (con người có thể thì robot cũng có thể)