Xin chào mọi người.
Mình có một vấn đê về việc gủi và lấy data từ sever xin chỉ giúp

Mình gủi lên sever lấy được dự liệu thì nó trả về và hiện ra được khi mình chạy trên localhost.

Còn đưa lên trên iis thì khồng trả về kết quả không biết nguyên nhân tại sao?
Có ai biết chỉ giúp mình với .

Mình dùng đoạn code bên dưới:

Đây là hàm gửi
Mã:
private void LoadSearch()
    { 
      string AuthServiceUri = "Đường dẩn Sever";
      HttpWebRequest spAuthReq = HttpWebRequest.Create(AuthServiceUri) as HttpWebRequest; 
      spAuthReq.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;
      spAuthReq.ContentType = "application/json";
      String username = "******";
      String password = "****";
      spAuthReq.AllowAutoRedirect = true; 
      String encoded = System.Convert.ToBase64String(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(username + ":" + password));
      spAuthReq.Headers.Add("Authorization", "Basic " + encoded); spAuthReq.Method = "POST";
      spAuthReq.CookieContainer = new CookieContainer();
      spAuthReq.BeginGetRequestStream(new AsyncCallback(GetRequestStreamCallback), spAuthReq);
      
    }

Hàm Callback của request
Mã:
void GetRequestStreamCallback(IAsyncResult callbackResult)
    {
      HttpWebRequest myRequest = (HttpWebRequest)callbackResult.AsyncState;
      Stream postStream = myRequest.EndGetRequestStream(callbackResult);
      loai = Convert.ToBoolean(tickettype.SelectedValue);  string postData = "{\"City\":" + str +"}"; 
      byte[] byteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(postData);
      postStream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
      postStream.Close();
      myRequest.BeginGetResponse(new AsyncCallback(GetResponsetStreamCallback), myRequest);
    }
 void GetResponsetStreamCallback(IAsyncResult callbackResult)
    { 
      HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)callbackResult.AsyncState;
      HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.EndGetResponse(callbackResult);
      string responseString = "";
      Stream streamResponse = response.GetResponseStream();
      StreamReader reader = new StreamReader(streamResponse);
      responseString = reader.ReadToEnd();
      streamResponse.Close();
      reader.Close();
      response.Close();
      string result = responseString;
      JavaScriptSerializer jss = new JavaScriptSerializer();
      var obj = jss.Deserialize<dynamic>(result);
      //Biến trả về
    }