Định nghĩa
Lazy Load nhằm làm trễ việc load ảnh trong trang web. Ảnh nằm bên ngoài khung hình sẽ không load lên cho đến khi người dùng cuộn trang web tới nó. Sử dụng Lazy Load ở những trang web dài với nhiều hình ảnh sẻ giúp trang được tải nhanh hơn, trong một số trường hợp còn giúp giảm tải cho máy chủ web.

Cách sử dụng:
Trước tiên, bạn cần download jQuery tại trang jquery.com và plugin Lazy Load tại plugins.jquery.com/lazyload/
Sau đó thêm các thư viện bên trong thẻ <head> như sau:
HTML Code:
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.11.2.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js/jquery.lazyload.js"></script>
Khi muốn 1 ảnh nào đó sử dụng lazyload, ta nên viết theo cú pháp sau:
HTML Code:
<img class="lazy" data-original="images/example.jpg"/>
ta dùng chung một class cho tất các ảnh dùng lazyload( ở đây tôi dùng class=”lazy”) để ta có thể dễ dàng điều chỉnh các ảnh.
lệnh jQuery như sau:
HTML Code:
$(function(){

$("img.lazy").lazyload();

});
Cài đặt Threshold
Mặc định khi ảnh được load, chúng sẽ hiển thị trên màn hình, nếu muốn ảnh được load sớm hơn, ta dùng thông số threshold, ví dụ cho giá trị threshold là 200, ảnh sẽ load 200pixels trước khi nó hiển thị trên khung hình
HTML Code:
$(function(){
 $("img.lazy").lazyload({
   threshold: 200;
 });
});
Bạn có thể sử dụng sự kiện của jQuery như click hoặc mouseover, ví dụ: mặc định nó sẽ đợi đến khi người dùng cuộn xuống mới hiển thị trên khung hình, để load ảnh chỉ khi người dùng click vào chúng, ta có thể dùng:
HTML Code:
$("img.lazy").lazyload({
  event : "click"
});
Mặc định plugin sẽ đợi đến khi ảnh load hết và gọi hàm show(), chúng ta cũng có thể chọn hiệu ứng ta muốn, như ví dụ này tôi dùng hiệu ứng fadeIn
HTML Code:
$("img.lazy").lazyload({
  effect : "fadeIn"
});
Ta cũng có thể sử dụng plugin cho việc cuộn một container, ví dụ thẻ div với thanh cuộn
HTML Code:
#contain {
  height: 600px;
  overflow: scroll;
}
$("img.lazy").lazyload({
   container: $("#contain")
});