có bạn nào đã sử dụng ehcache chưa nhỉ, nếu dùng rồi cho mình xin ít kinh nghiệm về performance và khuyến cáo khi sử dụng
thanks