Viết chương trình nhập vào một đoạn mật khẩu, khi nhập yêu cầu không hiện ra các kí tự mà chỉ in ra các dấu " * ", sau đó hỏi có mún hiện mật khẩu không, nếu có thì in ra mật khẩu vừa nhập, nếu không thì thoát chương trình..