Có bạn nào đã từng nghe qua bài ở 1:18 chưa? Có thể giúp mình biết tên bài hát được không ?