1 công đất Nam bộ bằng bao nhiêu m2 km2, sào hecta

Khác với miền Bắc và miền Trung thường dùng sào hoặc ha để tính diện tích đất, ở miền Nam thường tính diện tích đất theo đơn vị Công đất.

Vậy 1 công đất bằng bao nhiêu m2

1 công đất Nam Bộ = 1000m2 = 1/10 ha
Như vậy 1 hecta = 10 công đất