Bài toán:
Input: công thức f(x) (string) và giá trị x (real)
Output: giá trị của f(x)