Khi cài bất kỳ extension nào của joomla, bạn gặp phải lỗi:
Warning:
Warning: Fail to move file! giống như ảnh dưới:


đầu tiên ta hãy nghiên cứu về thư mục tmp, vì lỗi này liên quan tới thư mục Temp trong joomla 3.x

Thư mục tmpl là thư mục tạm sử dụng cho các mục đích khác, các tập tin lưu trữ trong thư mục này có nhiều khả năng sẽ bị xóa hoặc di chuyển tới một vị trí khác sau khi được được đặt trong thư mục tmp
Thư mục tmp được định nghĩa trong file configuration.php tại dòng
HTML Code:
public $tmp_path = '/home/hello_world/public_html/hellow_world/tmp';
[COLOR=#333333][FONT=Noto Serif][/FONT][/COLOR]

Thư mục tmp được sử dụng để trích xuất các tập tin nén. Ví dụ, nếu bạn tải lên một file có định dạng .zip, Joomla sẽ sử dụng thư mục tmp để giải nén nội dung của file.
Bây giờ ta sẽ fix lỗi ở trên:
Đăng nhập với quyền admin, chọn System-> Global Configuration-> Server-> Path to Temp Folder, nhập đường dẫn đầy đủ tới thư mục tmp của bạn, sau đó nhấn nút Save. Theo mặc định nó sẽ được thiết lập là: (path/to/joomla)/tmp. Nếu thư mục temp không tồn tại, Joomla 3.x sẽ cố gắng tạo nó trong lần tiếp theo sử dụng tới nó.