Sửa lỗi Row size too large (> 8126) Xampp khi import database

Đây là lỗi xảy ra khi bạn tiến hành import database có bảng lớn vượt quá giới hạn cho phép mặc định của mySQL trên xampp và tất nhiên cách khắc phục là tăng giới hạn này lên bằng cách vào đường dẫn my.ini
C:\xampp\mysql\bin
Mở file my.ini lên sau đó tăng thông số tại phần:

innodb_log_file_size = 50M
innodb_log_buffer_size = 80M

Tùy theo database và bảng của bạn. Là localhost thì bạn cứ tăng thỏa mái các thông số cũng không quá ảnh hưởng gì nhưng trên server thì cẩn trọng việc tăng này