Mình đã xem nhiều quảng cáo nhưng chưa bao giờ ấn tượng như quảng cáo của Volvic