Nếu bạn muốn nhận được phản hồi của khách trên trang web của mình, bạn có thể dễ dàng tạo một trang Contact Us sẵn có trong Joomla.

Đầu tiên bạn cần tạo nội dung liên hệ cho trang contact. Đăng nhập vào admin, chọn Component-> Contacts-> New để tạo.
Tab Contact: điền các thông tin liên hệ của bạn hoặc công ty bạn.

Tab: Miscellaneous Information điền các thông tin bổ xung cho các phần không có sẵn ở tab Contact.

Tiếp theo ta sẽ tạo Menu link tới contact vừa tạo. Vào admin chọn Menus-> Main Menu-> New
Menu Item Type chọn kiểu Contacts-> Single Contact

Select Contact: chọn Contact bạn vừa tạo

Xong ấn Save & Close, ra ngoài front-end, vào menu Contact Us bạn sẽ thấy một form Contact đã được tạo với 3 accordion: Contact, Contact Form và Miscellaneous Information