1. Với Module và Menu
Từ Joomla 3.2, bạn có thể cài đặt thuộc tính giúp cho bạn có thể chỉnh sửa module, menu ngoài front end. Vì thế bạn sẽ không cần phải tìm các thành phần này trong back-end nữa mà chỉ cần rê chuột lên góc trên-phải của thành phần, sau đó click vào nút Edit để chỉnh sửa trực tiếp.

Bước 1: Vào admin, chọn System-> Global Configuration-> Site-> Site Settings-> Mouse-over Edit Icons for, bạn có thể chọn Modules hoặc Modules & Menu tùy theo ý định của bạn.


Bước 2: Tạo một module Login Form. Ở ngoài front-end login vào tài khoản được phép edit, sau đó bạn chỉ cần rê chuột vào góc trên-phải của thành phần bạn muốn edit, nút edit sẽ hiện ra, bạn chỉ cần click vào đó là có thể edit trực tiếp thành phần ngoài front-end.

2. Tạo mới article.
Để chỉnh sửa article ngoài front-end thì cũng làm như với module và Menu. Ở phần này mình sẽ hướng dẫn cách cấu hình để tạo mới article ngoài front-end. Có một số yêu cầu khi muốn tạo mới:

– Người dùng phải có 1 User Profile cài đặt ở User Manager
– Người dùng phải login ngoài front-end sử dụng Login Form
– Người dùng phải được gán tới một User Group cho phép tạo Article. Mặc định trong Joomla thì User Group: Author, Editor, Publisher hoặc Super User có quyền. Nếu bạn muốn tạo một User Group mới, nó phải nằm bên trong một trong các nhóm này để có thể tạo article.
Như vậy, để tạo mới article ngoài front-end, bạn cũng cần có một module Login Form ngoài front-end, login với tài khoản được phép tạo mới.
Tiếp theo bạn tạo một Menu có kiểu Create Article bằng cách: chọn Menu-> Main Menu-> New-> Menu Item Type, chọn kiểu Articles-> Create Article. Phần Access, chọn một Group mà bạn cho phép họ khi login có thể tạo mới Article. Ấn Save & Close là xong.