kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Viết chương trình chuyển từ hệ 10 sang hệ 8 có sử dụng ngăn xếp

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 274548
  Bài gửi
  22
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247344
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  10.192

  Reply: Viết chương trình chuyển từ hệ 10 sang hệ 8 có sử dụng ngăn xếp

  Tham khảo bài này nhe bạn có thể chuyển về hệ số bất kỳ
  Mã:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  /*
  */
  typedef struct stack
  {
    int top;
    int *node;
  };
   
   
  void Create(stack *s)
  {
    s->top = -1;
    s->node = NULL;
  }
   
  void Push(stack *s,int x)
  {
    if(s->top==-1)
    {
      s->node = (int*) malloc (sizeof(int));
      s->top = 0;
      s->node[s->top] = x;
      return;
    }
    s->top++;
    s->node = (int*) realloc (s->node,(s->top+1)*sizeof(int));
    s->node[s->top] = x;
  }
   
  int Pop(stack *s)
  {
    if(s->top != -1)
    {
      int x = s->node[s->top];
      s->top--;
      s->node = (int*) realloc (s->node,(s->top+1)*sizeof(int));
      return x;
    }
  }
   
  int main()
  {
    int number,t;
    printf (" - Enter decimal number: ");scanf("%d",&number);
    printf (" - Convert to: ");scanf("%d",&t);
   
    stack s;
    Create(&s);
    while (number)
    {
      Push(&s,number%t);
      number /=t;
    }
    printf(" - Convert to %d number is: ",t);
    while (s.top!=-1) printf("%d",Pop(&s));
    return 0;
  }
  Hoặc code khác với hệ số 8:
  Mã:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <malloc.h>
   
  /* Dinh nghia Stack */
  typedef struct node *stack;
   
  typedef struct node {
    int data;
    stack pre;
  };
  // global: s
  stack s;
   
  // Khoi tao
  stack khoitao() {
    s = (stack) malloc(sizeof(struct node));
    if (s == NULL){
      printf("\n ko du bo nho");
      exit(-1); // -1: Error
          }
    else
      s->pre = NULL;
   
    return s;
  }
   
  // Kiem tra empty
  int isempty() {
   return (s->pre == NULL);
  }
   
  // Them vao stack: Push
  void push(int e){
    stack tmp;
    tmp = (stack) malloc(sizeof(struct node));
    if (tmp != NULL){
      tmp->data = e;
      tmp->pre = s->pre;
      s->pre = tmp;
    }
  }
   
  // Day khoi stack: Pop
  void pop(int *t){
    stack tmp;
    if (!isempty()) {
      tmp = s->pre;
      *t = tmp->data; // SAI O DAY
      s->pre = tmp->pre;
      free(tmp);
     }
  }
   
  // Chuong trinh chinh
  int main(void) {
    int r,m;
   
    khoitao();
   
    printf("\n nhap so =");scanf("%d",&m);
   
    // push
    while (m >= 1){
      r = m%8;
      push(r);
      printf("%d",r);
      m /= 8;
    }
    printf("\n");
   
    // pop
    while (!isempty()) {
      pop(&r);
      printf("%d",r);
    }
   
    getch();
  }
  Thực sự thì mình chưa thấy ai lại hiền lành, dễ thương và tốt bụng như bạn Khách vậy