Sau khi cài đặt Mail trên Ipad thì việc tiếp theo nên là gì ??? Theo khảo sát có tới 70% người dùng Microsoft Sharepoint tại Foretune 5000.Bạn có thể kết nối Ipad với Sharepoint để sử dụng được các ứng dụng của Apple.
Có 2 cách làm : SharePlus và Moprise
1.SharePlus
Cách truy cập Microsoft Sharepoint trên Ipad


2.Moprise
-Download Moprise từ Itunes và cài đặt
Cách truy cập Microsoft Sharepoint trên Ipad


-Điền Sharepoint URL và đăng nhập Sharepoint của bạn
Cách truy cập Microsoft Sharepoint trên Ipad
Cách truy cập Microsoft Sharepoint trên Ipad


Bây giờ bạn có thể xem,chia sẻ và chỉnh sửa tài liệu trong Sharepoint của bạn
Cách truy cập Microsoft Sharepoint trên Ipad

Nguồn :Vforum.vn (theo Wikihow.com)