Tỉnh Mộng
Luân hồi chuyển thế qua hàng nghìn năm,

Người ta đến và đi bao lần là vì cớ chi?
Công danh và lợi lộc nào được trường cửu,
Thói đời hưng hay suy đều do Thiên định.

Sinh mệnh con người vốn là tiên trên trời,
Đời người thành hay bại cũng như mây khói,
Mỗi khổ nạn đều có lý do từ kiếp trước,
Đắc Pháp tỉnh mộng bay lên trời xanh!