Danh từ là gì? Các loại danh từ trong tiếng Anh: Danh từ chung, riêng, trừu tượng, cục thể, tập hợn
Danh từ là gì? Các loại danh từ trong tiếng Anh - Nouns

Trong cuộc sống hằng ngày bạn có thể sẽ gặp rất nhiều danh từ khác nhau nhưng có thể bạn chưa biết danh từ là gì và những loại danh từ trong tiếng Anh gồm loại nào. Có thể tham khảo bài viết dưới đây

1. Danh từ là gì

Danh từ là là từ chỉ người, sự vật, hiện tương, khái niệm...

2. Các loại danh từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh xét về ý nghĩa có 5 loại danh từ khác nhau:

2.1 Danh từ chung(common nouns): là danh từ để chỉ người, vật thuộc cùng loại

Ví dụ:
 • man: con người
 • dog: con chó
 • table: cái bàn

2.2 Danh từ riêng(proper nouns): là từ để gọi riêng 1 người, một vậ, 1 địa điểm nào đó... và luôn được viết hoa

Ví dụ:
 • Minh: Ông Minh
 • Mực: Con chó Mực
 • France: nước Pháp
 • South of Korea: nước Hàn Quốc

2.3 Danh từ trừu tượng(abstract nouns): là từ chỉ tính cách(qualities) hoặc tình trạng(state).

Ví dụ:
 • happiness: hạnh phúc
 • sweetness: sự ngọt ngào
 • whiteness: sự trắng...

2.4 Danh từ cụ thể(concrete nouns); là từ chỉ những vật hữu hình(có thể nhận thức bằng giác quan).

Ví dụ:
 • gold: vàng
 • tree: cây
 • girl: cô gái

2.5 Danh từ tập hợp: là từ chỉ toàn thể hoặc một nhóm người và vật thuộc cùng loại

Ví dụ
 • A acrowd: đám đông
 • a herd: bầy trâu
 • a fleet: một đoàn tàu