kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Tổng Hợp bài tập cơ bản cho mảng 2 chiều

 1. #1
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  745

  Tổng Hợp bài tập cơ bản cho mảng 2 chiều

  đây là những bài cơ bản đối với mảng 2 chiều
  nhập xuất, tính toán, gộp, tách ghép, vvv
  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<time.h>
  #define MAX = 90000
  int snt(int n);
  void nhapmang(int **a, int n, int m);
  void xuatmang(int **a, int n, int m);
  void tinhtong(int **a, int n, int m);
  void tim(int **a, int n , int m);
  void dem(int **a, int n , int m);
  void sapxep(int **a, int n, int m);
  void tinhtoan(int **a, int &n , int &m);
  void daycon(int **a, int n, int m);
  
  
  int main()
  {
    int **a,m,n,chon;
    do
    {
      printf("\n 1. nhap mang");
      printf("\n 2. xuat mang");
      printf("\n 3. tinh tong");
      printf("\n 4. tim phan tu");
      printf("\n 5. dem phan tu");
      printf("\n 6. sap xep");
      printf("\n 7. tinh toan voi mang");
      printf("\n 8. tim day con\n");
      scanf("%d",&chon);
      switch(chon)
      {
        case 1:
          printf("\nnhap so hang va so cot cua mang\n");
          scanf("%d %d",&n,&m);// gia su 0 < n,m < MAX
          int **a = new int*[n] ; 
          for( int i = 0 ; i< n ; i++) 
            {
              a[i] = new int[m] ;
            }
          nhapmang(a,n,m); break;
        case 2:
          xuatmang(a, n, m); break;
        case 3:
          tinhtong(a, n, m); break;
        case 4: 
          tim(a,n,m); break;
        case 5:
          dem(a,n,m); break;
        case 6:
          sapxep(a,n,m); break;
        case 7:
          tinhtoan(a,n,m); break;
        case 8:
          daycon(a,n,m); break;
      }
      if (1 > chon || chon > 9)
        printf("nhap sai, moi nhap lai\n");
    }while(0<chon<9);
  }
  int snt(int n)
  {
    if ( n <= 1)
      return 0;
    for ( int i = 2 ; i < n ; i ++)
      if (n%i==0)
        return 0;
    return 1;
  }
  void nhapmang(int **a , int n, int m)
  {
    
    srand((int)time(NULL));
    for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
      for(int j = 0 ; j < m ; j ++)
        a[i][j]=rand() % 100 + 1 ;
  }
  void xuatmang(int **a, int n, int m)
  {
    for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
      {
        for(int j = 0 ; j < m ; j ++)
          printf(" %d ",a[i][j]);
        printf("\n");
      }
  }
  
  
  void tinhtong(int **a, int n, int m)
  {
    int chon1,cot;
    int tongchan=0;
    int tongle=0;
    int tongsnt=0;
    printf("\nNhap cot muon tinh ");// tong hang tuong tu nhu tong cot
    scanf("%d",&cot); 
    printf("\n1. tong so chan");
    printf("\n2. tong so le");
    printf("\n3. tong so nguyen to");
    scanf("%d",&chon1);
    switch(chon1)
    {
      case 1:  
        for (int i = 0 ; i < n ; i ++)
          if ( a[i][cot]%2 ==0 )
            tongchan = tongchan + a[i][cot];
        printf("tong chan cua mang la %d",tongchan);
        break;
      case 2:  
        for (int i = 0 ; i < n ; i ++)
          if ( a[i][cot]%2 != 0 )
            tongle = tongle + a[i][cot];
        printf("tong le cua mang la %d",tongle);
        break;
      case 3:
        for (int i = 0 ; i < n ; i ++)
          if ( snt(a[i][cot])== 1)
            tongsnt = tongsnt + a[i][cot];
        printf("tong snt cua mang la %d",tongsnt);
        break;
      default:
        printf("chon sai! Exit!!!");
        
    }
  }
  void tim(int **a, int n , int m)
  {
    int chon1,tmp,tmp1;
    printf("\n1. Tim tren hang "); // cot tuong tu
    printf("\n2. Tim tren duong cheo chinh "); // cheo phu tuong tu 
    printf("\n3. Tim tren duong bien\n");
    do 
    {
      scanf("%d",&chon1);
      if ( n != m && chon1==2)
        printf("\n Lua chon sai! Khong phai ma tran vuong");
    }while ( n==m && chon1!=2);
    switch (chon1)
    {
      case 1:
        {
        int dem=0;
        printf("\nNhap hang va so muon tim muon tim ");
        scanf("%d %d",&tmp,&tmp1);
        for(int j = 0; j < m ; j++ )
            if (a[tmp][j]==tmp1)
              {
                dem++;
                printf("\n So muon tim o vi tri %d tren hang %d",j,tmp);
              }
        if (dem==0)
          printf("\n Khong co so can tim tren hang %d",tmp);
        break;
        }
      case 2:
        {
        int dem=0;
        printf("\nNhap so muon tim ");
        scanf("%d",&tmp);
        for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
          for(int j = 0 ; j < m ; j ++)
            if ( i==j && a[i][j] == tmp)
              {
                printf("\n So muon tim o vi tri a[%d][%d] ",i,j);
                dem++;
              }
        if (dem==0)
          printf("\n Khong co so can tim tren duong cheo chinh");
        break;
        }
      case 3:
        {
        int dem=0;
        printf("\nNhap so muon tim ");
        scanf("%d",&tmp);
        for ( int j = 0 ; j < n ; j ++ )
          if ( a[0][j] == tmp)
          {  
            printf("\n So muon tim o vi tri a[0][%d] ",j);
            dem++;
          }
        for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ )
          if ( a[i][m-1] == tmp)
          {  
            printf("\n So muon tim o vi tri a[%d][%d] ",i,m-1);
            dem++;
          }
        for ( int j = m-1 ; j >= m ; j -- )
          if ( a[n-1][j] == tmp)
          {  
            printf("\n So muon tim o vi tri a[%d][%d] ",n-1,j);
            dem++;
          }
        for ( int i = n-1 ; i >= 0 ; i -- )
          if ( a[i][m-1] == tmp)
          {  
            printf("\n So muon tim o vi tri a[%d][%d] ",i,m-1);
            dem++;
          }
        if (dem==0)
          printf("\n Khong co so can tim tren duong bien");
        break;
        }
      default:
        printf("chon sai! Exit!!!");
    }
  }
  void dem(int **a, int n , int m)
  {
    int tmp;
    int dem=0;
    printf("\n Nhap so hang muon dem "); // dem tren cot tuong tu
    scanf("%d",&tmp);
    for ( int j = 0 ; j <= m ; j ++ )
      if ( snt(a[tmp][j]) == 1 )  //dem snt, dem so chan so le tuong tu
        dem++;
    printf("\n Hang %d co %d so nguyen to ",tmp,dem);
    if ( dem == 0 )
    printf("\n Hang %d khong co so nguyen to",tmp);
  }
  void sapxep(int **a, int n, int m)// theo chieu tang, tu trai qua phai, giam tuong tu
  {
    int tmp;
    if ( n*m == 1)
      {
        printf(" mang k sap xep dc");
        return ;
      }
    for (int i = 0 ; i < n*m-1 ; i ++)
      for ( int j = i+1 ; j < n*m ; j ++)
        if ( a[j/m][j%m] <= a[i/m][i%m] )
          {
            tmp = a[i/m][i%m];
             a[i/m][i%m] = a[j/m][j%m];
             a[j/m][j%m] = tmp;    
          }
  }
  void tinhtoan(int **a, int &n , int &m)
  {
    int chon1;
    printf("\n1. Tinh tong");
    printf("\n2. Tinh tich \n");
    scanf("%d",&chon1);
    switch(chon1)
    {
      case 1:
      {
        int **b = new int*[n] ; 
        for( int i = 0 ; i< n ; i++) 
          {
            b[i] = new int[m] ;
          }
        srand((int)time(NULL));
        for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
          for(int j = 0 ; j < m ; j ++)
            b[i][j]=rand() % 100 + 1 ;
        // tao mang b co cung kick thuoc voi mang a
        for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
          for(int j = 0 ; j < m ; j ++)
            a[i][j]+=b[i][j];
      }
      case 2:
      {
        int **b = new int*[m] ; 
        for( int i = 0 ; i< m ; i++) 
          {
            b[i] = new int[n] ;
          }
        srand((int)time(NULL));
        for(int i = 0 ; i < m ; i ++)
          for(int j = 0 ; j < n ; j ++)
            b[i][j]=rand() % 100 + 1 ;
        // tao mang b co so hang la so cot cua mang a, so cot la so hang cua mang a
        for(int i = 0 ; i < n ; i++)
           for( int j = 0 ; j < n ; j++)
            {
              a[i][j]=0;
              for( int k = 0 ; k < m ; k++ )
                  a[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
             }
      }
    }
  }
  void daycon(int **a, int n, int m)
  {
    // tim day tang
    int dem=1,dem1=1,tmp,i=0;
    int vitri=0,vitri1=0;
    printf("\nNhap hang muon tim ");// cot tuong tu 
    scanf("%d",&tmp);
    while(i < n)
    {
      if ( a[tmp][i] < a[tmp][i+1])
      {
        vitri = i + 1; // vi tri dang set
        dem++; //so luong cua day
      }
      else dem=1;
      if(dem1 < dem)
      {
        dem1=dem;//dem 1 la day dai nhat
        vitri1 = vitri;// vitri1 la vi tri cuoi cung cua day dai nhat
      }
      i++;
    }
    for(int j = vitri1-dem1+1 ; j <= vitri1 ; j++)
       printf("%d, ",a[tmp][j]);
  //  printf("\n Day da sap xep dai nhat co %d phan tu",dem1);
  }

  mình chỉ test với những số cơ bản, tại chưa có thời gian test mấy số bí bí nên có chổ nào sai xót hoặc k hiểu cứ cmt mình sẽ giải thích + fixx lại code
  Tks all!
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. Đã cảm ơn taplamhacker: 3. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  691

  Reply: Tổng Hợp bài tập cơ bản cho mảng 2 chiều

  Little Princess KH

 4. #3
  Ðến Từ
  Nam Định
  Thành Viên Thứ: 308800
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  4

  Reply: Tổng Hợp bài tập cơ bản cho mảng 2 chiều

  Mấy bác viết code cho lên codepad.org cho dễ down