Microsoft hôm nay phát hành một bản cập nhật bảo mật mới để vá một lỗ hổng khai thác được tìm thấy trong tất cả các phiên bản hỗ trợ của Internet Explorer. Lỗ hổng này có thể cho phép kẻ tấn công để truy cập vào máy tính và chiếm được quyền người dùng.

Theo Microsoft:

Bản cập nhật bảo mật này nhằm giải quyết một lỗ hổng trong Internet Explorer. Lỗ hổng này có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng xem một trang web đặc biệt sử dụng Internet Explorer. Khi có kẻ tấn công những người đã thành công khai thác lỗ hổng này, họ có thể đạt được quyền sử dụng tương tự như người dùng hiện thời. Những người dùng bình thường, ít quyền can thiệp trên hệ thống có thể có ít ảnh hưởng hơn so với những người hoạt động với quyền quản trị người dùng.

Gói Bản cập nhật này sẽ tự động cập nhật thông qua windows update nếu người dùng bật tính năng Windows automatic updates hoặc nếu bạn nào không muốn bật tính năng tự động cập nhật này thì có thể tải gói bản cập nhật thông qua trang chủ microsoft để cập nhật thủ công nhé,

technet.microsoft.com/library/security/MS15-093

(neowin)