ai có game s60v5 mang hinh 360x640 thì post lên đi........