kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Mô Phỏng thuật toán sắp xếp đổi chổ trực tiếp

 1. #1
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  745

  Mô Phỏng thuật toán sắp xếp đổi chổ trực tiếp


  Mô tả: Nhập n, khởi tạo mảng gồm n số nguyên có giá trị từ 1 tới 9

  in ra dãy chưa sắp xếp

  thực hiện thuật toán sắp xếp và mô tả cách đổi giá trị

  Code
  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<time.h>
  #include<windows.h>
  #include<conio.h>
  void gotoxy(int x, int y);
  void sapxep(int a[], int n);
  void taomang(int a[] , int n);
  void xuatmang(int a[], int n);
  void hoanvi(int &a , int &b , int c , int d);
  int main()
  {
    int n, m;
    scanf("%d",&n);
    int a[n];
    taomang(a,n);
    xuatmang(a,n); 
    gotoxy(0,8);
    xuatmang(a,n);
    sapxep(a,n);
    printf("\n\n\t\t\t  ");
    printf("Tac Gia:");
    char *_="%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c";
    int __=3**_+5;
    printf("\n\n\t\t\t");
    printf(_,__+59,__-32,__-19,__-4,__-21,__-40,__+17,__-7,__-21,__-44,__-19,__-17,__-9,__-15,__-2,__+58);
    printf("\n\n");
    getch();
  }
  void taomang(int a[] , int n)
  {
    
    srand((int)time(NULL));
    for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
      a[i]=rand() % 9 + 1 ;
  }
  void xuatmang(int a[], int n)
  {
    for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
      printf("%d",a[i]);
  }
  void sapxep(int a[], int n)
  {
    for (int i = 0 ; i < n-1 ; i ++)
      for ( int j = i+1 ; j < n ; j ++)
        if ( a[i] > a[j] )
          hoanvi(a[i],a[j],i,j);
    printf("\n\nDone!!!");
  }
  void gotoxy(int x, int y)
  {
    static HANDLE h = NULL;
    if(!h)
      h = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
    COORD c = {x,y};
    SetConsoleCursorPosition(h,c);
  }
  void hoanvi(int &a , int &b , int c, int d)
  {
    int tmp,tmp1,tmp2,tmp3;
    for(int i = 7 ; i >= 4 ; i-- )
    {
      Sleep(50);
      gotoxy(c,i+1);
        printf(" ");
      gotoxy(c,i);
        printf("%d",a);
      tmp = i;
    }
    for(int i = 1 ; i <= d-c ; i ++)
    {
      Sleep(50);
      gotoxy(c+i-1,tmp);
        printf(" ");
      gotoxy(c+i,tmp);
        printf("%d",a);
      tmp1 = c+i;
    }
    for(int i = 1 ; i <= 4 ; i ++)
    {
      Sleep(50);
      gotoxy(tmp1,tmp+i-1);
        printf(" ");
      gotoxy(tmp1,tmp+i);
        printf("%d",a);
      gotoxy(d,8+i-1);
        printf(" ");
      gotoxy(d,8+i);
        printf("%d",b);  
      tmp2 = 8+i;  
    }  
    for(int i = 1 ; i <= d-c ; i ++)
    {
      Sleep(50);
      gotoxy(d-i+1,tmp2);
        printf(" ");
      gotoxy(d-i,tmp2);
        printf("%d",b);
      tmp3 = d-i;
    }
    for(int i = tmp2 ; i >= 8 ; i-- )
    {
      Sleep(50);
      if(i != tmp2)
      {
        gotoxy(tmp3,i+1);
          printf(" ");
      }
      gotoxy(tmp3,i);
        printf("%d",b);
    }
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
  }

  Muốn bước mô tả nhanh hay chậm có thể thay đổi giá trị trong hàm Sleep, đơn vị tính phần nghìn giây
  Mã:
  Sleep()
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. 2 thành viên đã cảm ơn taplamhacker: 3. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  691

  Reply: Mô Phỏng thuật toán sắp xếp đổi chổ trực tiếp

  Đang học CTDL & Giải Thuật à em yêu
  Little Princess KH

 4. #3
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  745

  Reply: Mô Phỏng thuật toán sắp xếp đổi chổ trực tiếp

  Trích Nguyên văn bởi Ngọc Huyền Xem bài viết
  Đang học CTDL & Giải Thuật à em yêu
  rảnh ngồi làm cái đó cho vui á chị

 5. #4
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  691

  Reply: Mô Phỏng thuật toán sắp xếp đổi chổ trực tiếp

  Trích Nguyên văn bởi taplamhacker Xem bài viết
  rảnh ngồi làm cái đó cho vui á chị
  hihi

 6. #5
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  691

  Reply: Mô Phỏng thuật toán sắp xếp đổi chổ trực tiếp

  Qua Class coi sao đi em yêu

 7. #6
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 177479
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  5.615

  Reply: Mô Phỏng thuật toán sắp xếp đổi chổ trực tiếp

  CAnh sau này dậy anh nhé
  Anh hơn tuổi em nhưng nhận em làm thấy được không nhỉ
  Hãy Support theo cách của bạn
  Hãy thank theo cách của tôi 8. #7
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  691

  Reply: Mô Phỏng thuật toán sắp xếp đổi chổ trực tiếp

  Trích Nguyên văn bởi White Hacker Xem bài viết
  CAnh sau này dậy anh nhé
  Anh hơn tuổi em nhưng nhận em làm thấy được không nhỉ
  haha . Ai hơn tuổi ai
  Chị nhớn hơn đây này

 9. #8
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  745

  Reply: Mô Phỏng thuật toán sắp xếp đổi chổ trực tiếp

  a Sửu tải cái cfree 5.0 về copy zô chạy đi thấy điều bất ngờ đó

 10. #9
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  691

  Reply: Mô Phỏng thuật toán sắp xếp đổi chổ trực tiếp

  Trích Nguyên văn bởi taplamhacker Xem bài viết
  a Sửu tải cái cfree 5.0 về copy zô chạy đi thấy điều bất ngờ đó
  Dev C cũng chạy được em yêu nhỉ

 11. #10
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  745

  Reply: Mô Phỏng thuật toán sắp xếp đổi chổ trực tiếp

  Trích Nguyên văn bởi Ngọc Huyền Xem bài viết
  Dev C cũng chạy được em yêu nhỉ
  dc tuốt tuồn tuột á chị
  Trích Nguyên văn bởi White Hacker Xem bài viết
  CAnh sau này dậy anh nhé
  Anh hơn tuổi em nhưng nhận em làm thấy được không nhỉ
  có gì biết thì e chỉ chứ sư phụ thì e k giám

 12. #11
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 179483
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  20.182

  Reply: Mô Phỏng thuật toán sắp xếp đổi chổ trực tiếp

  đã thử và sắp bị nổ máy

 13. #12
  Ðến Từ
  Huyên Phước Long
  Thành Viên Thứ: 89472
  Bài gửi
  8

  Reply: Mô Phỏng thuật toán sắp xếp đổi chổ trực tiếp

  bác nào giúp e với

  Help me!!!
  I want code...help me please!!!


  Problem B: Mysterious Treasure
  The planet of Nine Dragons is famous not only for its beautiful scene but also for the legend about the
  secret treasures. As an astronaut, you have found an old map guiding you to the secret cave where the
  treasures are hidden. Unfortunately, the door of the cave is locked and is only opened at certain times of
  the day.
  A day in this planet is very long as it has 10
  9
  minutes. The door of the cave is opened at the n
  th
  minutes
  (from midnight) if n! = 1 ×2 ×… nis divisible by n
  3
  (i.e., n! mod n
  3
  = 0).
  Given n, your task is to write a program to determine if the door of the cave is opened at the n
  th
  minute.
  Input
  The input file consists of several data sets. The first line of the input file contains the number of data
  sets which is a positive integer and is not bigger than 20. The following lines describe the data sets.
  Each data set consists of one line containing the integer n(1< n< 10
  9
  ).
  Output
  For each data set write in one line “YES” if the door is opened at the given n
  th
  minute or “NO”
  otherwise.
  Sample Input Sample Output
  2
  6
  12
  NO
  YES
  Problem C: Prime Concatenation
  Given two positive integers nand d, your task is to write a program to find the smallest positive integer
  mwith at least 2ddigits, satisfying the following conditions:
  • m≥ n
  • mis a concatenation of two prime numbers, each number has at least ddigits.
  For example, given d= 2, n= 1112, then the smallest mis 1113 which is the concatenation of two 2-digit primes 11 and 13.
  Input
  The input file consists of several data sets. The first line of the input file contains the number of data
  sets which is a positive integer and is not bigger than 20. The following lines describe the data sets.
  Each data set consists of one line containing two space-separated positive integers nand d(1≤ n≤ 10
  9
  và 1 ≤ d≤ 5).
  Output
  For each data set write in one line the desired number m.
  Sample Input Sample Output
  3
  1112 2 1113
  10 1 22
  2011 2 2311