Clip này cho thấy sự chuyên nghiệp của bọn trộm.


Đặc biệt clip này tên trộm bẻ khóa trong vòng 10s