Cách sử dụng Hàm IF và AND, OR trong Excel kết hợp nhiều điều kiện

If và and là 1 trong những hàm cơ bản của Excel và được sử dụng khá nhiều, tuy nhiên nếu lâu không sử dụng bạn rất có thể sẽ quên cú pháp và các sử dụng kết hợp của 2 hàm này. Vì để trong bài này mình sẽ đưa ra 1 vài ví dụ đơn giản để hướng dẫn sử dụng kết hợp hàm IF và And với nhiều điều kiện. Ngoài ra thường sẽ kết hợp thêm hàm OR để dùng nhiều điều kiện kết hợp hơn giải quyết nhiều bài toán đơn giản

Thường gặp nhất sẽ làm hàm If kết hợp với hàm And 2 điều kiện đơn giản và khá dễ hiểu.

Nếu(And(đúng cả 2 điều kiện), thì..., ngược lại thì...) nhứ ví dụ ở dưới đây

=IF(AND(A3=71, A4>10), "Đúng cả 2 điều kiện","Sai 1 trong 2 điều kiện")
Hàm IF và AND, OR trong Excel kết hợp nhiều điều kiện

Kết quả sẽ là đúng cả 2 điều kiện vì 2 điều kiện trong hàm AND đều đúng

Còn trong trường hợp có nhiều điều kiện hơn các bạn cũng làm tương tự thêm dấu phẩy và viết thêm các điều kiện cho hàm OR

=IF(AND(A3=71, A4>10, A5=69, A6=0), "Đúng cả 4 điều kiện","Sai 1 trong 4 điều kiện")
Hàm IF và AND, OR trong Excel kết hợp nhiều điều kiện

Kết quả sẽ là Sai 1 trong 4 điều kiện, mặc dù 3 điều kiện đầu là đúng nhưng điều kiện cuối là sai

Trong trường hợp cần kết hợp thêm hàm OR trong trường hợp chỉ cần 1 trong 2 trường hợp nào đó đúng chúng ta cũng sử dụng tương tự ví dụ:
=IF(AND(A3=71, A4>10, OR(A5=69, A6=0)), "Đúng cả 3 điều kiện","Sai 1 trong 4 điều kiện")
Hàm IF và AND, OR trong Excel kết hợp nhiều điều kiện

Kết quả sẽ là Đúng cả 3 điều kiện vì hàm OR sử dụng chỉ cần 1 nhiều điều kiện đúng thì nó vẫn đúng. Trong các trường hợp khác kết hợp nhiều hàm IF các bạn có thể xem thêm hướng dẫn và ví dụ bên này: Hàm IF trong Excel - Cách sử dụng và ví dụ