Thân gửi cả nhà toàn bộ giáo trình CCNA !
+ Bộ giáo trình chuẩn của trung tâm Bkacad
+ Bộ tài liệu gồm 4 file.Mã:
https://www.fshare.vn/file/5WUCTVM6S5ZD
Mã:
https://www.fshare.vn/file/MN5IUGEDDFTJ
Mã:
https://www.fshare.vn/file/STGHSBU1B928
Mã:
https://www.fshare.vn/file/7VL11VZ4BYO5