HTML Code:
https://drive.google.com/open?id=0BzpbKGiDE_ZiSk5JbVg2UTBWUE0
CÁC BẠN CHỈ CẦN TẢI VỀ GHOST THẾ LÀ XONG.
CÓ TÍCH HỢP 1 ÍT PHẦN MỀM CĂN BẢN
Mã:
https://drive.google.com/open?id=0BzpbKGiDE_ZiSk5JbVg2UTBWUE0
PHP Code:
https://drive.google.com/open?id=0BzpbKGiDE_ZiSk5JbVg2UTBWUE0