mọi người có tài liệu chi tiết về các thanh ghi và câu lệnh không, giúp mình với, đang bí phần này, tìm nát google mà kg được cái nào chi tiết, còn video hướng dẫn thì rất hiếm.