Mình cung cấp dịch vụ hướng dẫn các bạn sinh viên mới ra trường cũng như đã đi làm vài năm trong việc học lập trình web.
Đồng thời giúp các bạn viết hồ sơ, phỏng vấn xin việc web developer. Đảm bảo các bạn xin được việc.
Email cho mình: coderhelpervn@gmail.com