Vô đây tâm sự cùng thơ
Anh em hội tụ mộng mơ tháng ngày
Kết tình chung một vòng tay
Dựng xây VF tràn đầy niềm vui
Anh em chạy tới chạy lui
Vô đây chia sẻ ngọt bùi cùng nhau
Anh em đâu! Hãy mau mau!
Thơ tuôn thì Tks cho nhau thêm đầy
Vô đây chia sẻ vui vầy
Chớ đừng chém gió bầy hầy Tóp teo