Linh Miu đã trở lại và kích thích hơn xưa trong ngày 20/10