kết quả từ 1 tới 2 trên 2

giúp em bài lập trình hướng đối tượng này với

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 274548
  Bài gửi
  22

  Post giúp em bài lập trình hướng đối tượng này với

  ai biết giúp em vớiBTVN-07(btvn07.cpp): Tạo lớp đối tượng ngăn xếp chứa phần tử
  dữ liệu là các số nguyên. Sử dụng đối tượng ngăn xếp để chuyển
  một số nguyên dương thành số nhị phân.


  BTVN-08(btvn08.cpp): Tạo lớp đối tượng xâu ký tự có các đặc điểm như xâu ký tự
  trong Pascal. Sử dụng đối tượng xâu ký tự để sắp xếp danh sách n tên
  (chỉ có tên, không có họ đệm) theo vần ABC.
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  745

  Reply: giúp em bài lập trình hướng đối tượng này với


  cái đối tượng ngăng xếp nó tương tự như struct(1 kiểu dữ liệu do người dùng tự đặt)
  bài 1
  bạn tham khảo code k có hướng đối tượng
  Mã:
  #include <iostream>
  #define MAX 100
  using namespace std;
  struct stack // Dinh nghia cau truc stack
  {
    int n;
    int e[MAX];
  };
  void init(stack &s) // Ham khoi tao
  {
    s.n=-1;
  }
  int isempty (stack s) // Kiem tra ngan xep rong
  {
    if(s.n==-1)
      return 1;
    return 0;
  }
  int isfull(stack s) // Kiem tra ngan xep day
   {
     return (s.n==MAX-1);
   }
   void push(stack &s, int x) // Them mot phan tu vao stack
   {
     if (isfull(s))
      cout <<" Ngan xep day !";
     else
     {
       s.n++;
       s.e[s.n]=x;
     }
   }
   int pop (stack &s) // Lay mot phan tu ra khoi stack
   {
     if(isempty(s))
     {
       cout <<"Ngan xep rong !";
       return -1;
     }
     else
      return s.e[s.n--];
   }
  int main()
  {
    stack s;
    init(s);
    int m,k;
    cout << "Chuong trinh chuyen doi thap phan sang nhi phan!" << endl;
    do
    {
      cout << "Nhap so thap phan can chuyen: ";
      cin >> m ;
    }
    while (m<=0);
    while (m!=0)
    {
      k=m%2;
      push(s,k);
      m=m/2;
    }
    cout << "So nhi phan la: " ;
    while (isempty(s)==0)
      cout << pop(s);
    cout <<endl;
  }

  còn bài 2
  thì class là 1 mảng, mảng chứa chuỗi, thực chất là sắp xếp mảng thôi
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker

 3. Đã cảm ơn taplamhacker: