CHIA SẺ NỘI DUNG LUYỆN THI CÔNG CHỨC (PHẦN 1)
Trong phần thi của bài thi tiếng anh trình độ B trong thi tuyển công chức viện chức thường có cấu trúc như sau:
1. Trắc nghiệm [ Khoảng 10-20 câu]

2. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. có thế có đáp án dạng A,B,C,D or tự tìm ra đáp án đựa vào đoạn văn.
3. Điền khuyết vào đoạn văn: cái này thuộc dạng khó.
4. Hoàn thành câu:[ thường khoảng 10 câu].
5. Viết lại câu không thay đổi nghĩa với từ gợi ý cho sẵn; [ khoảng 10 câu].
6. Dịch tiếng anh sang tiếng việt: [ khoảng 3-5 câu]..
7. Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh;[ Khoảng 3- 5 câu
8. Viết luận (100 từ)
7 cấu trúc câu đơn giản

1. Subject + Verb (Verb - nội động từ).
Ex: My friend is waiting.

2. Subject + Verb + Object (Verb - ngoại động từ)
Ex: The company sells mobile phones.

3. Subject + Verb + Complement (*)
Ex:
- This color is nice (Complement - Adj)
- The old cinema became a nightclub (Complement - Noun)

(*) A complement usually gives information about the Subject of the sentence. It can be an adjective phrase (e.g. nice) or a noun phrase (e.g. a nightclub).
4. Subject + Verb + Adverbial (*).
Ex:
- The concert is tomorrow.
- The photos lay on the table.
- The Olympics are every four years.

(*) An adverbial expresses an idea such as when, how, or why something happens. It can be an adverb (e.g. tomorrow), a preposition phrase (e.g. on the table) or a noun (e.g. every four years).
5. Subject + Verb + Object + Object.
Ex: We should give the children some money.

6. Subject + Verb + Object + Complement (*)
Ex:
- The project kept everyone very busy (Object complement)
- The group made Simon their spokesman (Object complement)

(*) There are two different kinds of complement: Subject complement and object complement.
7. Subject + Verb + Object + Adverbial.
Ex: I put my credit card in my wallet.
MỜI CÁC BẠN XEM BÀI VIẾT HOÀN CHỈNH :
https://www.facebook.com/giaoviennuocngoai.com.vn/posts/768878076555483