Não nói:
- Tôi làm việc 80 năm rồi, tôi xin nghỉ.
- Không được, ông nghỉ thì cơ thể thành tâm thần à? - Tất cả đồng thanh.

Tim nói:
- Tôi luôn phải hoạt động 80 năm nay, tôi xin nghỉ.
- Không được, ông nghỉ thì cơ thể tiêu luôn à? - Tất cả đồng thanh.

- Tôi chắc chắn phải được nghỉ đợt này - một giọng yếu ớt vang lên.
- Ai đấy? Đứng lên xem nào.
- Ối trời, hơn 25 năm nay tôi đâu có đứng lên được nữa, nếu còn đứng được thì có cho vàng tôi cũng cóc thèm hưu!