kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Giúp làm bài tập C Quản lý đội bóng

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 313417
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  8

  Question Giúp làm bài tập C Quản lý đội bóng

  viết các hàm thực hiện các công việc sau
  - nhập danh sách N đội bóng (0<N<100) gồm các thông tin : Tên viết tắt, tên đội bóng, số lượng cầu thủ,năm thành lập
  - Hiện danh sách N đội bóng ra màn hình
  - tìm đội bóng lâu đời nhất trong danh sách , nếu có nhiều đội bóng có cùng năm thành lập hãy hiện tất cả đội bóng đó ra màn hình
  - tính trung bình cộng số lượng cầu thủ trong toàn bộ giải thi đấu.(tổng số cầu thủ /số đội)
  - ghi vào tệp " DOIBONG.OUT" danh sách các đội bóng thành lập vào X với X nhập từ bàn phím.
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: mn giup e vs, khó quá e làm k ra

  mình viết hàm với struct thôi bạn tham khảo nha
  k viêt hàm main nên có gì sai bạn báo mình sửa
  Mã:
  struct DB
  {
    char Ten[15],TenVT[5];
    int SLCT,Nam;
  };
  DB nhap()
  {
    DB a;
    printf("Nhap ten: ");
    fflush(stdin);
    gets(a.Ten);
    printf("Nhap ten viet tat: ");
    fflush(stdin);
    gets(a.TenVT);
    printf("Nhap so luong cau thu: ");
    scanf("%d",&a.SLCT);
    printf("Nhap so luong cau thu: ");
    scanf("%d",&a.Nam);
    return a;
    // o day chua kiem tra dieu kien nguoi dung nhap sai
    // vd so luong ma nhap vao 1 chu cai
  }
  void nhapDS(DB a[], int n)
  {
    for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
      a[i]=nhap();  
  }
  void xuat(DB a)
  {
    printf("%-15s %-10s %-8s %-13s\n",a.Ten,a.TenVT,a.SLCT,a.Nam);
  }
  void xuatDS(DB a[], int n)
  {
    if(n == 0)
    {
      printf("Khong co cau thu nao");
      return;
    }
    printf("%-15s %-10s %8d %13d","Ten","Ten Viet Tat","So Luong","Nam Thanh Lap");
    for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
      xuat(a[i]);
  }
  DB* LauDoi(DB a[], int n, int &dem)
  {
    int min = a[0].Nam;
    for(int i = 1 ; i < n ; i ++)
      if(min > a[i].Nam)
        min = a[i].Nam;
    DB *tmp = new DB;
     dem=0;
     for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
       if(min == a[i].Nam)
         *(tmp+dem++)=a[i];
    return tmp;
    // ham tra ve con tro de luu lai nhung doi bong nao thanh lap lau doi nhat
    // dem la so doi bong thanh lap chung nam
  }
  int TrungBinh(DB a[], int n)
  {
    unsigned int S=0;
    for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
      S+= a[i].SLCT;
    return S/n;
  }
  void GhiTep(DB a[], int n, int X)
  {
    FILE *f = fopen("DOIBONG.OUT","w+b");
    for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
      if(a[i].Nam == X)
        fwrite(&a[i],sizeof(DB),1,f);
    fclose(f);
  }
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker

 3. #3
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 313417
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  8

  Reply: Giúp làm bài tập C Quản lý đội bóng

  bao sai nhiêu lỗi lắm ad ạ

 4. #4
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp làm bài tập C Quản lý đội bóng


  lỗi gì bạn mình vừa test xong ok mà
  bạn cho mình xin cái hình lỗi với

 5. #5
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 313417
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  8

  Reply: Giúp làm bài tập C Quản lý đội bóng


  n cứ báo sai ở lối for

 6. #6
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 313417
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  8

  Reply: Giúp làm bài tập C Quản lý đội bóng

  hình o dươi do a

 7. #7
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp làm bài tập C Quản lý đội bóng

  có 1 sự hư cấu nhẹ, lệnh forr đó sao mà sai dc nhĩ

 8. #8
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 313417
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  8

  Reply: Giúp làm bài tập C Quản lý đội bóng

  a thử test lại xem,chứ chạy n cứ báo sai ở đấy thôi,sửu mãi k dc

 9. #9
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp làm bài tập C Quản lý đội bóng


  báo lỗi kiểu này nè bạn
  chứ nó hiện như vậy thì bó tay rồi k xem lỗi dc

 10. #10
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 313417
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  8

  Reply: Giúp làm bài tập C Quản lý đội bóng


  đây a

 11. #11
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp làm bài tập C Quản lý đội bóng

  bạn thử sủa lại thành thế này xem
  Mã:
  DB* LauDoi(DB a[], int n, int &dem)
  {
  int i;
    int min = a[0].Nam;
    for( i = 1 ; i < n ; i ++)
      if(min > a[i].Nam)
        min = a[i].Nam;
    DB *tmp = new DB;
     dem=0;
     for( i = 0 ; i < n ; i ++)
       if(min == a[i].Nam)
         *(tmp+dem++)=a[i];
    return tmp;
    // ham tra ve con tro de luu lai nhung doi bong nao thanh lap lau doi nhat
    // dem la so doi bong thanh lap chung nam
  }