kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Giúp em bài tập C/C++ về mảng 1 chiều số nguyên tố

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 311482
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  13

  Giúp em bài tập C/C++ về mảng 1 chiều số nguyên tố

  Viết các hàm sau:
  - Nhập liên tiếp 1 dãy các số nguyên cho đến khi gặp số 0 thì dừng
  - Sắp xếp dãy số nguyên sao cho:nửa đầu của dãy gồm các phần tử chẵn nửa sau gồm các phần tử lẻ và số 0 nằm chính giữa của dãy
  - Hiện ra màn hình các số nguyên tố có trong dãy vừa nhập. Nếu không tồn tại số nguyên tố nào thì hiện ra thông báo:"Không tồn tịa số nguyên tố có trong dãy"
  - Đổi chỗ giữa 2 phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong dãy . Nếu tồn tại nhiều phần tử cùng mang giá trị lớn nhất và nhỏ nhất thì đổi chỗ 2 phần tử đầu tiên tìm được trong dãy
  Viết hàm main() kiểm tra kết quả thực hiện các hàm
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp em bài tập C/C++ về mảng 1 chiều số nguyên tố

  Của bạn đây
  Mã:
  #include<stdio.h>
  void nhap(int *a, int &n)
  {
  	for(int i = 0 ; ; i ++)
  	{
  		scanf("%d",(a+i));
  		n=i;
  		if(*(a+i) ==0)
  			break;
  	}
  	n++;
  	return ;
  }
  void swap(int &a, int &b)
  {
  	int tmp = a;
  	a=b;
  	b=tmp;
  	return ;
  }
  int* sort(int *a, int n)
  {
  	int *b = new int;
  	int dem =0;
  	for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
  		if(*(a+i) % 2 ==0 && *(a+i) != 0)
  			*(b+dem++)=*(a+i);
  	*(b+dem++)=0;
  	for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
  	{
  		if(*(a+i) % 2 !=0 )
  			*(b+dem++)=*(a+i);
  	}
  	return b;
  }
  int snt(int n)
  {
  	if(n < 2)
  		return 0;
  	if( n == 2 || n == 3)
  		return 1;
  	if(n %2 ==0 || n %3 == 0)
  		return 0;
  	for(int i = 3 ; i < n ; i+=2)
  		if(n %i == 0)
  			return 0;
  	return 1;
  }
  void snt(int *a, int n)
  {
  	int kt =0;
  	for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
  		if(snt(*(a+i)) == 1)
  		{
  			printf("%d ",*(a+i));
  			kt++;
  		}
  	if(kt ==0)
  		printf("K co snt");
  	return ;
  }
  void xuatmang(int *a, int n)
  {
  	for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
  		printf("%d ",*(a+i));
  	printf("\n");
  	return ;
  }
  void doicho(int *a, int n)
  {
  	int min = *a;
  	int max = min;
  	int vtmin=0,vtmax=0;
  	for(int i = 1 ; i < n ; i ++)
  	{
  		if(*(a+i) > max )
  		{
  			max = *(a+i);
  			vtmax = i;
  		}
  		if(*(a+i) < min )
  		{
  			min = *(a+i);
  			vtmin = i;
  		}
  	}
  	swap(*(a+vtmax),*(a+vtmin));
  	return ;
  }
  int main()
  {
  	int *a = new int[10000];
  	int *b = new int[10000];
  	int n=0;
  	nhap(a,n);
  	xuatmang(a,n);
  	b=sort(a,n);
  	xuatmang(b,n);
  	printf("\n");
  	snt(a,n);
  	printf("\n");
  	doicho(a,n);
  	xuatmang(a,n);
  }
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker