Viết các chương trình con sau:
-Nhập vào 1 mảng các số nguyên
-In ra màn hình 1 mảng các số nguyên
-Đếm các phần tử chẵn trong mảng các số nguyên
-Đếm các phần tử lẻ trong mảng các số nguyên
-Cho biết giá trị lớn nhất của mảng số nguyên
-Tìm kiếm một phần tử x nào đó trong mảng các số nguyên
-Sắp xếp các phần tử của mảng các số nguyên theo thứ tự tăng dần
Áp dụng các CTC trên