Mình muốn import 2 chuỗi ảnh png vào 2 layer ( mỗi layer một chuỗi) trong symbol graphic. Nhưng 2 chuỗi này lại bị lệch toạ độ với nhau. Mình muốn đặt mặc định chúng khớp với nhau thì làm thế nào.? Nếu khớp thủ công trên cửa sổ Align thì lâu quá. Bạn nào biết về vấn đề này giúp mình nhé