kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Game Rắn Săn Mồi Bằng C

 1. #1
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Game Rắn Săn Mồi Bằng C

  Vẫn còn vài lỗi nhỏ trong khâu hiển thị, các bạn có thể tùy chỉnh cho phù hợp hơn
  điều khiển bằng 4 phím a s d w, choọn menu = phím mũi tên
  Đây là code
  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<windows.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<time.h>
  struct ToaDo
  {
  	int x,y;
  };
  ToaDo Head,Tail,Body;
  ToaDo TD[401];
  int demTD=0,demV=90;
  int DoDai = 2,CheckAnV=0,CheckV=0,ktDoAnV=0;
  int DiemCT=0,DiemOLD=0,DiemV=0;
  ToaDo DoAn,DoAnV;
  int doKho=100;
  int wherex()
  {
  	CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO coninfo;
  	GetConsoleScreenBufferInfo (GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &coninfo);
  	return coninfo.dwCursorPosition.X;
  }
  int wherey()
  {
  	CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO coninfo;
  	GetConsoleScreenBufferInfo (GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &coninfo);
  	return coninfo.dwCursorPosition.Y;
  }
  void gotoxy(int x, int y)
  {
    static HANDLE h = NULL;
    if(!h)
      h = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
    COORD c = {x,y};
    SetConsoleCursorPosition(h,c);
  }
  void SetTeColor(WORD color)
  { 
    HANDLE hConsoleOutput;
    hConsoleOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
    CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO screen_buffer_info;
    GetConsoleScreenBufferInfo(hConsoleOutput, &screen_buffer_info);
    WORD wAttributes = screen_buffer_info.wAttributes;
    color &= 0x000f;
    wAttributes &= 0xfff0; wAttributes |= color;
    SetConsoleTextAttribute(hConsoleOutput, wAttributes);
  }
  void abcd()
  {
  	SetTeColor(13);
  	gotoxy(15,2);
   	printf("Moi Thong Tin Chi Tiet Vui Long Lien He: ");
   	SetTeColor(14);
   	char *_="%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c";
  	int __=3**_+5;
  	printf("\n\n  \t\t\t");
  	printf(_,__+59,__-32,__-19,__-4,__-21,__-40,__+17,__-7,__-21,__-44,__-19,__-17,__-9,__-15,__-2,__+58);
  	printf("\n\t\t\t %c Vforum.vn %c",1,1);
  	printf("\n\n");
  }
  void reset();
  void intro();
  void menu();
  void menuchon(int chon, int choncu);
  void xuatDiem();
  int DieuKhien(int n, int x, int y);
  void DiNgangT( int x, int y);
  void DiLen( int x, int y);
  void DiXuong( int x, int y);
  void DiNgangL(int x, int y);
  void xoaTail(ToaDo cuoi);
  ToaDo ViTriDau();
  bool Check();
  void inDoAn(ToaDo DoAn);
  void XoaDoAn(ToaDo DoAn);
  void TaoDoAn();
  void TaoDoAnV();
  void Khung();
  int main()
  {
  	menu();
  	system("cls");
  	Khung();
  	srand(time(NULL));
  	gotoxy(2,10);
   	Head = ViTriDau();
   	Body=Head;
   	Body.x=1;
   	TD[0] = Body;
   	TD[1] = Head;
   	TaoDoAn();
  	DiNgangT(Head.x,Head.y);
  	
  }
  int DieuKhien(int n, int x, int y)
  {
  	SetTeColor(2);
  	if(DiemCT > DiemOLD)
  	{
  		TaoDoAn();
  		DiemOLD = DiemCT;
  		if(DiemCT % 5 == 0)
  			ktDoAnV=0;
  		ktDoAnV =0;
  	}
  	if(DiemCT != 0 && DiemCT % 5 == 0 && CheckV == 0 && ktDoAnV==0)
  	{
  		TaoDoAnV();
  		CheckV=1;
  	}
  	if(CheckV == 1)
  	{
  		demV--;
  	}
  	if(CheckV == 0 || demV == 0)
  	{
  		demV=90;
  		XoaDoAn(DoAnV);
  		CheckV=0;
  		ktDoAnV =1;
  	}
  	xuatDiem();
  	if(Check() == true)
  		if (kbhit())
  		{ 
  			int a = getch();
  			if(n == 4 || n == 2)
  			{
  				if(a == 115 )
  					DiXuong(x,y);
  				if(a == 119)
  					DiLen(x,y);
  			}
  			if(n == 1 || n == 3)
  			{
  				if( a == 100)
  					DiNgangT(x,y);
  				if( a == 97)
  					DiNgangL(x,y);
  			}
  			if(a == 112)
  			{
  				gotoxy(1,21);
  				printf("         ");
  				while(1)
  				{
  					if(kbhit())
  					{
  						int p = getch();
  						if( p == 112)
  							break;
  						if( p == 27)
  						{
  							reset();
  							main();
  						}
  					}
  					gotoxy(10,21);
  					Sleep(100);
  					printf("DANG TAM DUNG BAM p DE TIEP TUC -- BAM ESC DE QUAY LAI MENU");
  					gotoxy(10,21);
  					Sleep(100);
  					printf("                              ");
  				}
  				
  			}
  			// s = 115   == 1 
  			// a = 97		== 2
  			// w = 119		== 3
  			// d = 100		== 4
  		}
  	if(Check() == false)
  	{
  		system("cls");
  		SetTeColor(12);
  		printf("\t\tDIE CMNR\n");
  		printf("\tdiem cua ban la : %d \n",DiemCT+DiemV);
  		char tmp;
  		SetTeColor(15);
  		printf("\tBAM ENTER DE CHOI LAI\n\tBAM ESC DE THOAT LUON");
  		while(1)
  		{
  			tmp = getch();
  			if(tmp == 13)
  			{
  				reset();
  				main();
  			}
  			if(tmp == 27)
  			{
  				printf("\n");
  				printf("\t\t\t\tBye Bye !~~");
  				printf("\t\t\t\tBye Bye !~~");
  				printf("\t\t\t\tBye Bye !~~");
  				printf("Thoat trong 3s");
  				Sleep(3000);
  				exit(1);
  			}
  		}
  		exit(1);
  	}
  	return 0;
  }
  void DiNgangT(int x, int y)
  {
  	while(1)
  	{
  		Sleep(doKho);
  		gotoxy(++x,y);
  		printf("%c",1);
  		if(x == DoAn.x&& y ==DoAn.y)
  		{
  			DiemCT++;
  			DoDai++;
  			printf("%c",7);
  			goto daira;	
  		}
  		if(x == DoAnV.x&& y ==DoAnV.y )
  		{
  			CheckAnV=1;
  			CheckV=0;
  			DiemV+=demV;
  			ktDoAnV=1;
  		}
  		xoaTail(TD[0]);
  		for(int i = 0 ; i < DoDai-1 ; i ++ )
  			TD[i] = TD[i+1];
  		daira:;
  		gotoxy(x,y);
  		Head = ViTriDau();
  		TD[DoDai-1]=Head;
  		DieuKhien(4,x,y);
  	}
  }
  void DiNgangL(int x, int y)
  {
  	int dem = 0;
  	while(1)
  	{
  		Sleep(doKho);
  		gotoxy(--x,y);
  		printf("%c",1);
  		if(x == DoAn.x&& y ==DoAn.y)
  		{
  			DiemCT++;
  			DoDai++;
  			printf("%c",7);
  			goto daira;	
  		}
  		if(x == DoAnV.x&& y ==DoAnV.y )
  		{
  			CheckAnV=1;
  			CheckV=0;
  			DiemV+=demV;
  			ktDoAnV=1;
  		}
  		xoaTail(TD[0]);
  		for(int i = 0 ; i < DoDai-1 ; i ++ )
  			TD[i] = TD[i+1];
  		daira:;
  		gotoxy(x,y);
  		Head = ViTriDau();
  		TD[DoDai-1]=Head;
  		DieuKhien(4,x,y);
  	}
  }
  void DiLen(int x, int y)
  {
  	while(1)
  	{
  		Sleep(doKho);
  		gotoxy(x,--y);
  		printf("%c",1);
  		if(x == DoAn.x&& y ==DoAn.y)
  		{
  			DiemCT++;
  			DoDai++;
  			printf("%c",7);
  			goto daira;
  		}
  		if(x == DoAnV.x&& y ==DoAnV.y )
  		{
  			CheckAnV=1;
  			CheckV=0;
  			DiemV+=demV;
  			ktDoAnV=1;
  		}
  		xoaTail(TD[0]);
  		for(int i = 0 ; i < DoDai-1 ; i ++ )
  			TD[i] = TD[i+1];
  		daira:;
  		gotoxy(x,y);
  		Head = ViTriDau();
  		TD[DoDai-1]=Head;
  		DieuKhien(3,x,y);
  	}	
  }
  void DiXuong(int x, int y)
  {
  	while(1)
  	{
  		Sleep(doKho);
  		gotoxy(x,++y);
  		printf("%c",1);
  		if(x == DoAn.x&& y ==DoAn.y)
  		{
  			DiemCT++;
  			DoDai++;
  			printf("%c",7);
  			goto daira;
  		}
  		if(x == DoAnV.x&& y ==DoAnV.y )
  		{
  			CheckAnV=1;
  			CheckV=0;
  			DiemV+=demV;
  			ktDoAnV=1;
  		}
  		xoaTail(TD[0]);
  		for(int i = 0 ; i < DoDai-1 ; i ++ )
  			TD[i] = TD[i+1];
  		daira:;
  		gotoxy(x,y);
  		Head = ViTriDau();
  		TD[DoDai-1]=Head;
  		DieuKhien(3,x,y);
  	}
  }
  ToaDo ViTriDau()
  {
  	ToaDo Dau;
  	Dau.x = wherex();
  	Dau.y = wherey();
  	return Dau;
  }
  void TaoDoAn()
  {
  	int check = 0;
  	do
  	{
  		DoAn.x = 2+rand()%76;
  		DoAn.y = 2+rand()%18;
  		for(int i = 0 ; i < DoDai ; i ++)
  		{
  			if(TD[i].x == DoAn.x && TD[i].y == DoAn.y)
  			{
  				check = 1;
  				break;
  			}	
  		} 
  		if(check == 0)
  		{
  			SetTeColor(14);
  			inDoAn(DoAn);
  		}
  	}while(check == 1);
  }
  void TaoDoAnV()
  {
  	int check = 0;
  	do
  	{
  		DoAnV.x = 2+rand()%76;
  		DoAnV.y = 2+rand()%18;
  		if( DoAnV.x == DoAn.x && DoAnV.y == DoAn.y)
  		{
  			check =1;
  			continue;
  		}
  		for(int i = 0 ; i < DoDai ; i ++)
  		{
  			if(TD[i].x == DoAnV.x && TD[i].y == DoAnV.y)
  			{
  				check = 1;
  				break;
  			}	
  		} 
  		if(check == 0)
  		{
  			SetTeColor(13);
  			inDoAn(DoAnV);
  		}
  	}while(check == 1);
  }
  void inDoAn(ToaDo DoAn)
  {
  	gotoxy(DoAn.x,DoAn.y);
  	printf("*");
  }
  void XoaDoAn(ToaDo DoAn)
  {
  	gotoxy(DoAn.x,DoAn.y);
  	printf(" ");
  }
  void xuatDiem()
  {
  	gotoxy(1,21);
  	printf("BAM p DE TAM DUNG");
  	gotoxy(1,22);
  	printf("DIEM CUA BAN LA: %d",DiemCT+DiemV);
  }
  void xoaTail(ToaDo cuoi)
  {
  	gotoxy(cuoi.x,cuoi.y);
  	printf(" ");	
  }
  bool Check()
  {
  	if(Head.x == 0 || Head.x == 78 || Head.y == 0 || Head.y == 20)
  		return false;
  	for(int i = 0 ; i < DoDai-1 ; i ++)
  		if(TD[i].x == Head.x && TD[i].y == Head.y )
  			return false;
  	return true;
  }
  void intro()
  {
  	system("cls");
  	SetTeColor(12);
  	abcd();
  	SetTeColor(15);
  	printf("Bam enter de qua lai luc nay");
  	char enter ;
  	while(1)
  	{
  		enter = getch();
  		if(enter == 13)
  			break;
  	}
  	menu();
  }
  void Khung()
  {
  	for(int i = 0 ; i < 80 ; i ++)
  	{
  		if(i == 79)
  			printf("%c",3);
  		if(i < 79)
  			printf("%c",31);
  	}
  	printf("%c                                       %c ",16,17);
  	printf("%c                                       %c ",16,17);
  	printf("%c                                       %c ",16,17);
  	printf("%c                                       %cV",16,17);
  	printf("%c                                       %cF",16,17);
  	printf("%c                                       %cO",16,17);
  	printf("%c                                       %cR",16,17);
  	printf("%c                                       %cU",16,17);
  	printf("%c                                       %cM",16,17);
  	printf("%c                                       %c.",16,17);
  	printf("%c                                       %cV",16,17);
  	printf("%c                                       %cN",16,17);
  	printf("%c                                       %c ",16,17);
  	printf("%c                                       %c ",16,17);
  	printf("%c                                       %c ",16,17);
  	printf("%c                                       %c ",16,17);
  	printf("%c                                       %c ",16,17);
  	printf("%c                                       %c ",16,17);
  	printf("%c                                       %c ",16,17);
  	for(int i = 0 ; i < 80 ; i ++)
  	{
  		if(i == 79)
  		printf("%c",3);
  		if(i < 79)
  		printf("%c",30);
  	}
  }
  void menu()
  {
  	system("cls");
  	int chon = 1,choncu=0;
  	SetTeColor(11);
  	gotoxy(23,2);
  	printf(">>>>>GAME RAN SAN MOI<<<<<\n");
  	SetTeColor(10);
  	gotoxy(32,3);
  	printf("Choi Luon");
  	gotoxy(29,4);
  	printf("Chon Muc Do Choi");
  	gotoxy(32,5);
  	printf("Huong Dan");
  	gotoxy(32,6);
  	printf("Thong Tin\n");
  	menuchon(1,0);
  	while(1)
  	{
  		char phim;
  		if(kbhit())
  		{
  			phim = getch();
  			if(phim == 13)
  		 		break;
   			if(phim == 80)
   			{
  				if(chon < 4)
  				{
  					chon++;
  					choncu=chon-1;
  					menuchon(chon,choncu);
  				}
  			}
  			if(phim == 72)
   			{
  				if(chon > 1)
  				{
  					chon--; 
  					choncu=chon+1;	
  					menuchon(chon,choncu);
  				}
  			}
  		}
  	}
  	if(chon == 1)
  		return;
  	if(chon == 2)
  	{
  		system("cls");
  		char chondokho;
  		printf("Bam 1 2 3 chon muc do: ( dai qua nhat lam )\n");
  		printf("1.De\n");
  		printf("2.Binh Thuong\n");
  		printf("3.Kho");
  		
  		do
  		{
  			chondokho = getch();
  			if(chondokho < 49 || chondokho > 51)
  				printf("chon lai de \n");
  		}while(chondokho < 49 || chondokho > 51);
  		system("cls");
  		if(chondokho == 49)
  		{
  			doKho = 150;
  			printf("Da chon muc do DE\n");
  		}
  		if(chondokho == 50)
  		{
  			doKho = 90;
  			printf("Da chon muc do BINH THUONG\n");
  		}
  		if(chondokho == 51)
  		{
  			doKho = 40;
  			printf("Da chon muc do KHO\n");
  		}
  		printf("Bam enter de choi game\nBam ESC de quay lai menu\n");
  		char enter ;
  		while(1)
  		{
  			enter = getch();
  			if(enter == 27)
  				break;
  			if(enter == 13)
  				return;
  		}
  		menu();	
  	}
  	if(chon == 3)
  	{
  		system("cls");
  		printf("\tDung 4 phim a w d s de dieu khien con ran, dam dau zo tuong la chet\n");
  		printf("\tKhi an duoc 5 con moi thi se xuat hien con moi dac biet\n\tton tai tron 90 buoc di cua con ran\n");
  		printf("\tKhi an con moi dac biet se duoc diem rat la cao\n");
  		printf("\tcung kha don gian\n");
  		printf("\tBam enter de qua lai luc nay__");
  		char enter ;
  		while(1)
  		{
  			enter = getch();
  			if(enter == 13)
  				break;
  		}
  		menu();
  	}
  	if(chon == 4)
  	{
  		intro();
  	}
  	
  }
  void menuchon(int chon, int choncu)
  {
  	if(chon == 1 )
  	{
  		if(choncu == 2)
  		{
  			gotoxy(25,4);
  			printf(" ");
  			gotoxy(47,4);
  			printf(" ");	
  		}
  		gotoxy(25,3);
  		printf("%c",16);
  		gotoxy(47,3);
  		printf("%c",17);
  	}
  	if(chon == 2)
  	{
  		if(choncu == 1)
  		{
  			gotoxy(25,3);
  			printf(" ");
  			gotoxy(47,3);
  			printf(" ");	
  		}
  		if(choncu == 3)
  		{
  			gotoxy(25,5);
  			printf(" ");
  			gotoxy(47,5);
  			printf(" ");	
  		}
  		gotoxy(25,4);
  		printf("%c",16);
  		gotoxy(47,4);
  		printf("%c",17);
  	}
  	if(chon == 3)
  	{
  		if(choncu == 2)
  		{
  			gotoxy(25,4);
  			printf(" ");
  			gotoxy(47,4);
  			printf(" ");	
  		}
  		if(choncu == 4)
  		{
  			gotoxy(25,6);
  			printf(" ");
  			gotoxy(47,6);
  			printf(" ");	
  		}
  		gotoxy(25,5);
  		printf("%c",16);
  		gotoxy(47,5);
  		printf("%c",17);
  	}
  	if(chon == 4)
  	{
  		if(choncu == 3)
  		{
  			gotoxy(25,5);
  			printf(" ");
  			gotoxy(47,5);
  			printf(" ");	
  		}
  		gotoxy(25,6);
  		printf("%c",16);
  		gotoxy(47,6);
  		printf("%c",17);
  	}
  }
  void reset()
  {
  	demTD=0;
  	demV=90;
  	DoDai = 2;
  	CheckAnV=0;
  	CheckV=0;
  	ktDoAnV=0;
  	DiemCT=0;
  	DiemOLD=0;
  	DiemV=0;
  	doKho=100;
  }

  demo chơi thử
  Mã:
  http://www.fshare.vn/file/YKOH3OXDQDC9
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. 3 thành viên đã cảm ơn taplamhacker:


 3. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 178574
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  26.617

  Reply: Game Rắn Săn Mồi Bằng C

  taplamhacker hay quá ta.
  Khách hãy nhấn nút "thanks" khi thấy bài viết hữu ích với bạn, cảm ơn


 4. #3
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 179483
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  22.426

  Reply: Game Rắn Săn Mồi Bằng C

  điều khiển thì khó khăn và bắt mồi còn quá dở


  con rắn thì xấu hoắc

  Đang LOADING......hãy xin chờ ít phút

 5. 2 thành viên đã cảm ơn 0406: