Phân biệt cách sử dụng Some và Any trong tiếng Anh khi nào sử dụng there is và there are
Cách sử dụng Some và Any trong tiếng Anh


Xin chào các bạn! Chắc hẳn các bạn đã biết SOME và ANY là hai từ thường xuyên xuất hiện trong câu tiếng Anh. Nhưng hiểu tường tận và sử dụng hiệu quả được hai từ này thì không phải bạn nào cũng biết, cho nên bài viết ngày hôm nay sẽ đề cập tới vấn đề: Cách sử dụng SOME và ANY trong tiếng Anh. Nào bắt đầu thôi!

I. Ý nghĩa
- Cả “some” và “any” đều có nghĩa là một vài, một ít nhưng tùy theo ngữ cảnh, loại câu mà chúng có những ý nghĩa khác nhau

II. Cách dùng

1. Some
- Chúng ta có thể dùng “some” với danh từ không đếm được(uncountable nouns) và danh từ số nhiều(plural nouns). “Some” được dùng trong câu khẳng định.

Ex:
Tom told some jokes
(Tom kể vài chuyện cười)

I’d like to get a job I can do in my spare time and earn some money
(Tôi muốn có một công việc mà tôi có thể làm trong thời gian rãnh rồi và kiếm cho mình một ít tiền)

We got some information from the tourist office
(Chúng ta có một số thông tin từ văn phòng du lịch)

I really ought to do some housework
(Tôi thực sự phải làm một số công việc nhà)

The people who camped in the field have left some rubbish
(Những người cắm trại trên cánh đồng đã để lại một ít rác)

- Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng “some” trong câu hỏi
Ex: Do you need some paper to write on?
(Bạn có cần một ít giấy để viết không?)

Would you like some potato?
(Bạn có muốn dùng một ít khoai tây không?)

- Khi dùng “some” trong câu hỏi có ý mời mọc người khác, chúng ta nê giới hạn câu trả lời

Ex:
May we go out for some drink? – Beer or coffee?
(Chúng ta ra ngoài uống nước nhé. Bia hay cà phê?)

Can we go out for lunch? – Pasta, beefstake or chicken-soup?
(Chúng ta ra ngoài ăn trưa được không? - Mì sợi , bò bít-tết hay súp gà?)

- Ngoài ra chúng ta có một số “cụm từ với some” như somebody, someone (đại từ của somebody), something, sometimes, somehow, somewhat, somewhere,…

Ex:
I’m meeting someone in the office. We’ve got some business to discuss
(Tôi đang ở trong phòng họp với ai đó. Chúng tôi có một số công chuyện cần bàn bạc)

Something wrong?
(Có gì không ổn ư?)

We sometimes walked to school together
(Chúng tôi đôi khi đi bộ tới trường cùng nhau)

Note: Sometimes: đôi khi ≠ sometime: có một khoảng thời gian
Somebody: có một người nào đó ≠ some body: một số người


2. Any:

- Chúng ta dùng any với danh từ không đếm được (uncountable nouns) và danh từ số nhiều (plural nouns). “Any” được dùng trong câu phủ định và câu hỏi.
Ex: Do you have any idea for this problem?
(Bạn có bất kì ý tưởng nào để xử lý vấn đề này không?)

I haven’t had any job for 3 years
(Tôi đã không có bất kì một công việc nào trong vòng 3 năm)

John doesn’t have any money
(John không có một đồng nào cả)

Do you know any jokes?
(Bạn có một câu chuyện cười nào không?)

Have you got any dress for my wedding yet?
(Bạn đã có cái đầm nào cho đám cưới của tôi chưa?)

- Chúng ta cũng có thể dùng “any” trong câu khẳng định với nghĩa phủ định. Thường đi kèm với các từ như harly, never, without,…

Ex:
There's hardly any petrol left in the motorcycle – we need to go to gas station
(Hầu như chẳng còn chút xăng nào trong xe máy- chúng ta cần phải đến trạm xăng)

Carlo went out without any money on him
(Carlo ra ngoài mà không có một đồng nào trong người)

She never has any problem studying
(Cô ta chẳng có vấn đề nào về học hành cả)

- Khi dùng “any” trong câu hỏi có ý mời mọc thì không giới hạn sự lựa chọn

Ex:
Would you like anything to eat?
(Bạn muốn ăn gì nào?)

Can I invite you to drink anything?
(Tôi có thể mời cô uống cái gì đó không?)

- Ngoài ra chúng ta có một số “cụm từ với any”: anyone, anybody, anything, anyhow, anyway, anywhere,…

Ex:
Is there anyone in the room?
(Có người nào trong phòng không?)

I can’t see anything
(Tôi không thể nhìn thấy gì cả)

The dress cost a lot of money, but I bought it anyway
(Cái đầm rất đắt tiền nhưng dù sao thì tôi cũng đã mua nó rồi)