1. Chức năng của hàm Trim
Hàm Trim trong excel dùng để loại bỏ những khoảng trống không cần thiết, chỉ để lại một khoảng trống giữa các từ

2. Cú pháp
= TRIM(text)
Trong đó: text là đoạn văn bản chứa các khoảng trống không cần thiết cần xóa.

3. Cách dùng:
Ví dụ: xóa các khoảng trống không cần thiết trong bảng thông tin nhân viên sau:
Hàm TRIM trong Excel - Hướng dẫn cách xóa bỏ khoảng trắng


Ta làm theo đúng cú pháp của hàm Trim. Tại ô F5 ta nhập =TRIM(D5).

Hàm TRIM trong Excel - Hướng dẫn cách xóa bỏ khoảng trắngKết quả như sau:

Hàm TRIM trong Excel - Hướng dẫn cách xóa bỏ khoảng trắngSau đó ta kéo xuống đến ô F11, kéo sang ngang ô G5 và kéo xuống dưới ô G11. Vậy là ta đã xóa được các khoảng trống cho cột “họ và tên” và cột “quê quán” chỉ với một công thức với hàm Trim.

Hàm TRIM trong Excel - Hướng dẫn cách xóa bỏ khoảng trắng