Webcam mình tự nhiên bị vậy, lúc sáng vẫn dùng được, nhưng khi mình nói chuyện với bạn mình qua Skype thì tự nhiên bị lỗi này, bạn nào biết đây là lỗi gì và khắc phục như thế nào thì chỉ mình với (((((