Khi "How are you?" không phải là "Bạn (có) khỏe không?"
Trong tiếng Anh, có hai loại câu nghi vấn:
1. Câu nghi vấn đóng (closed interrogative): Loại câu nghi vấn mở đầu bằng tác tử (operator) như "do", "can", "will", "is", "am", "are"... và người trả lời thường dùng "yes" hoặc "no" để đáp lời. VD: Are you a student? ~ Yes, I am/No, I'm not.
2. Câu nghi vấn mở (open interrogative): Loại câu nghi vấn mở đầu bằng các từ để hỏi như what, which, who, whom, where, when, how, why và người trả lời cần đưa thêm thông tin (thông tin có thể hoàn toàn mới với người hỏi) . VD: What's your name? ~ My name's A.

Hơn nữa, bản thân từ "how" có nghĩa "thế nào, bằng cách nào".
Nếu "How are you" nghĩa là "Bạn (có) khỏe không?" thì đây là câu nghi vấn đóng và cần phải trả lời là "Yes, I am/No, I'm not". Đây là điều phi logic.
Vậy, "How are you?" phải dịch là "Bạn thế nào rồi?" và câu trả lời là "fine", "good", "very well", "bad", "not bad", "so-so"...