Trang 1/2 12 cuối
kết quả từ 1 tới 12 trên 14

Giúp bài tập C++ về ghi và đọc File

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 319234
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  10

  Unhappy Giúp bài tập C++ về ghi và đọc File

  Mình mới tìm hiểu về mảng c++...Đây là đề bài :"Cho tập tin văn bản number2.in, dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (n
  100), dòng thứ 2 chứa n số nguyên được phân cách nhau bằng 1 hay nhiều khoảng
  trắng. Hãy định nghĩa các hàm để thực hiện các công việc sau và viết chương trình áp
  dụng đọc n giá trị vào mảng "... Mình có viết 1 đoạn code mà thầy mình không chấm, bảo phải dùng ifstream và ofstream, mà phần đó thì thầy mình không dạy (???)... Đây là đoạn code của mình, mấy bạn chuyển sang dùng if/ofstream giúp mình với :'(
  " void nhap(int a[], int n)
  {

  for(int i=0; i<n; i++)
  {
  printf("Nhap pt a[%d]: ",i);
  scanf("%d", &a[i]);
  }
  }
  void ghifile(int a[],int n)
  {
  FILE *f;
  f=fopen("number2.in","wt");
  fprintf(f,"%d",n);
  for(int i=0;i<n;i++)
  fprintf(f,"%3d",a[i]);
  fclose(f);
  }
  void docfile(int a[],int &n)
  {
  FILE *f;
  f=fopen("number2.in","rt");
  fscanf(f,"%d",&n);
  for(int i=0;i<n;i++)
  fscanf(f,"%d",&a[i]);
  fclose(f);
  }
  void xuat(int a[],int n)
  {
  printf("\nKet Qua Doc File:\n\n");
  cout<<"so n ma ban nhap la "<<n<<"\n";
  for(int i=0;i<n;i++)
  printf("%3d",a[i]);

  }
  int main(int argc, char *argv[])
  {
  int a[100], n, sumchan, soNguyenTo[100], chiaK[100], k;
  do
  {
  cout<<"moi nhap n ";
  cin>>n;
  }
  while (n>100);
  nhap(a,n);
  ghifile(a,n);
  docfile(a,n);
  //cau a
  cout<<"cau a \n";
  xuat(a,n);
  // Mo flie

  FILE *f;
  f = fopen("number2.out", "wt");"
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp mình vs mấy pro...

  đọc n từ file
  Mã:
  #include <fstream> 
  ifstream Docn ("tên file");
  Docn>>n;

  để code chi tiết hơn bạn cho mình cái đề với ạ
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker

 3. Đã cảm ơn taplamhacker:


 4. #3
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 319234
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  10

  Reply: Giúp mình vs mấy pro...

  Cho tập tin văn bản number2.in, dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (n
  100), dòng thứ 2 chứa n số nguyên được phân cách nhau bằng 1 hay nhiều khoảng
  trắng. Hãy định nghĩa các hàm để thực hiện các công việc sau và viết chương trình áp
  dụng:
  a) Đọc n giá trị vào mảng (2 điểm).
  b) Tính và xuất ra tổng các sô nguyên chẵn (2 điểm).
  c) Tìm các số nguyên dương chia hết cho k (k là số nguyên dương được nhập từ bàn
  phím) (2 điểm).
  d) Tìm và xuất ra các số nguyên tố (nếu có). Ngược lại thì xuất thông báo không tìm
  thấy (2 điểm).
  e) Ghi tất cả kết quả thực hiện được vào tập tin number2.out (2 điểm)...
  đề nè bạn... cảm ơn nha

 5. #4
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp mình vs mấy pro...

  Trích Nguyên văn bởi linhngunhuga123 Xem bài viết
  Cho tập tin văn bản number2.in, dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (n
  100), dòng thứ 2 chứa n số nguyên được phân cách nhau bằng 1 hay nhiều khoảng
  trắng. Hãy định nghĩa các hàm để thực hiện các công việc sau và viết chương trình áp
  dụng:
  a) Đọc n giá trị vào mảng (2 điểm).
  b) Tính và xuất ra tổng các sô nguyên chẵn (2 điểm).
  c) Tìm các số nguyên dương chia hết cho k (k là số nguyên dương được nhập từ bàn
  phím) (2 điểm).
  d) Tìm và xuất ra các số nguyên tố (nếu có). Ngược lại thì xuất thông báo không tìm
  thấy (2 điểm).
  e) Ghi tất cả kết quả thực hiện được vào tập tin number2.out (2 điểm)...
  đề nè bạn... cảm ơn nha
  lát sau quay lại nha bạn

 6. #5
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp bài tập C++ về ghi và đọc File

  trong đề có câu c d là hơi kì kì tìm xong rồi xuất ra mfinh hình rồi ghi vào file minhfk hiểu lắm
  nên chỉ ghi vào file thôi
  CODE
  Mã:
  #include<iostream>
  #include<fstream> 
  using namespace std;
  int checkb=0;
  int checkc=0;
  int snt(int n)
  {
  	if(n < 2)
  		return 0;
  	if(n ==2 || n ==3 )
  		return 1;
  	if(n %2 ==0 || n %3 ==0)
  		return 0;
  	for(int i = 5 ; i < n ; i +=2)
  		if(n % i ==0)
  			return 0;
  	return 1;
  }
  int docn(ifstream &filein)
  {
  	int n;
  	filein>>n;
  	return n;
  }
  long tongchan(ifstream &filein, int a[], int n)
  {
  	long s=0;
  	for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
  	{
  		filein>>a[i];
  		if(a[i] % 2 ==0)
  			s+=a[i];
  	}
  	return s;
  }
  void chiak(int a[], int n, int k, int b[])
  {
  	for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
  		if(a[i] % k == 0)
  			b[checkb++] = a[i];
  }
  void ktsnt(int a[], int n, int c[])
  {
  	for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
  		if(snt(a[i])== 1)
  			c[checkc++] = a[i];
  }
  void ghifile(long tongsochan, int k,int b[], int c[], int n)
  {
  	ofstream fileout ("number2.out");
  	if(! fileout.is_open())
   	{
  		cout<<"Loi mo file"<<endl;
  		return; 	
   	}
    	fileout<<"so n la : " << n << endl;
    	fileout<<"tong so chan la: "<<tongsochan<<endl;
    	if(checkb != 0)
  	{
  		fileout<<"so chia het cho " << k <<" la: ";
  		for(int i = 0 ; i < checkb ; i ++)
  			fileout<<" "<< b[i]<<" ";
  		fileout<<endl;
  	}
  	else
  		fileout<<"khong tim thay so chia het cho "<<k<<endl;
  	if(checkc != 0)
  	{
  		fileout<<"so nguyen to la: ";
  		for(int i = 0 ; i < checkc ; i ++)
  			fileout<<" "<< c[i]<<" ";
  		fileout<<endl;
  	}
  	else
  		fileout<<"khong tim thay so nguyen to "<<k<<endl;
  	fileout.close();
  	
    	
  }
  int main()
  {
  	ifstream filein("number2.in");
  	if(! filein.is_open())
    {
      return NULL;
    }
  	int n;
  	n=docn(filein);
  	int a[n];
  	int b[n];
  	int c[n];
  	long tongsochan=tongchan(filein,a,n);
  	filein.close();
  	cout<<"nhap so nguyen k: ";
  	int k;
  	cin>>k;
  	chiak(a,n,k,b);
  	ktsnt(a,n,c);
  	ghifile(tongsochan,k,b,c,n);
  }

 7. Đã cảm ơn taplamhacker:


 8. #6
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 319234
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  10

  Reply: Giúp bài tập C++ về ghi và đọc File

  Ủa cho mình hỏi là cái đề này thì mình nhập mảng trước rồi ghi vào file hay là tạo file rồi gán giá trị cho mảng???

 9. #7
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp bài tập C++ về ghi và đọc File

  Trích Nguyên văn bởi linhngunhuga123 Xem bài viết
  Ủa cho mình hỏi là cái đề này thì mình nhập mảng trước rồi ghi vào file hay là tạo file rồi gán giá trị cho mảng???
  đề bạn có ghi
  Mã:
  Cho tập tin văn bản number2.in
  nên mình đọc dữ liệu từ file đó và đưa vào mảng, xử lý trên mảng xong kết quả mình lưu vào file nha

 10. Đã cảm ơn taplamhacker:


 11. #8
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 319234
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  10

  Reply: Giúp bài tập C++ về ghi và đọc File

  Mình chép cái code của bạn chạy thử mà sao nó chạy rồi tự tắt liền??? Để mình xem lại thử...

 12. #9
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp bài tập C++ về ghi và đọc File

  Trích Nguyên văn bởi linhngunhuga123 Xem bài viết
  Mình chép cái code của bạn chạy thử mà sao nó chạy rồi tự tắt liền??? Để mình xem lại thử...
  thứ nhất thư mục lưu code phải có file number2.in như đề yêu cầu
  thứ 2 khi chạy xong ngay tại thư mục đó sẽ có file number2.out chứa câu trả lời cho yêu cầu của đề
  bạn check lại xem nhé

 13. #10
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 319234
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  10

  Reply: Giúp bài tập C++ về ghi và đọc File

  Mã:
  #include <cstdlib>#include <iostream>
  #include <fstream>
  
  
  using namespace std;
  void Nhap(int n)
  {  
    cout<<"Nhap n: ";
    cin>>n;
    ofstream number2 ("number2.in");
    number2 << " n="<<n<<"\n";
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        number2 << i;
        number2 << "\n";
    }
    number2.close();
  
  
  }
  
  
    
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int n;
    Nhap(n);
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  Đây là cái code tạo file number2.in và ghi n vào file đó... Cho mình hỏi bây h ghi code gì nữa để mở file này ra và chép giá trị n trong file này vào mảng??? Giúp mình với, rối quá

 14. #11
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp bài tập C++ về ghi và đọc File

  Trích Nguyên văn bởi linhngunhuga123 Xem bài viết
  Mã:
  #include <cstdlib>#include <iostream>
  #include <fstream>
  
  
  using namespace std;
  void Nhap(int n)
  {  
    cout<<"Nhap n: ";
    cin>>n;
    ofstream number2 ("number2.in");
    number2 << " n="<<n<<"\n";
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        number2 << i;
        number2 << "\n";
    }
    number2.close();
  
  
  }
  
  
    
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int n;
    Nhap(n);
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  Đây là cái code tạo file number2.in và ghi n vào file đó... Cho mình hỏi bây h ghi code gì nữa để mở file này ra và chép giá trị n trong file này vào mảng??? Giúp mình với, rối quá
  code này của bạn
  nhiệm vụ là để ập
  nhập vào 1 số n và ghi vào file 1 dãy số từ 0 tới n-1
  vd n= 5;
  trong file sẽ có
  5
  0
  1
  2
  3
  4
  còn đoạn code trên của mình sẽ làm:
  là đọc file đó mà thực hiện yêu cầu của bài
  mình có 1 thắc mắc khá là mâu thuẩn
  đề bài của bạn bảo là cho file number2.in
  đã cho thì tại sao lại tạo ra file đó nữa
  nếu thực sự phải tạo ra thì bạn chạy 2 code riêng biệt chung 1 foder
  code của bạn chạy trước, để có file
  code của mình chạy sau để thực hiện yêu cầu
  việc ghép 2 chương trình(toàn hàm) lại thì bạn chỉnh sửa hàm main + thêm thư viện vào thôi
  bạn có thể thử tự làm xem
  nếu vẫn k dc bạn gửi teamviewer lên mình sẽ hướng dẫn trược tiếp cho bạn

 15. Đã cảm ơn taplamhacker:


 16. #12
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 319234
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  10

  Reply: Giúp bài tập C++ về ghi và đọc File

  Cái tạo file thì mình làm dc , còn cái đọc file và ghi dữ liệu vào mảng mình làm hôm qua tới h mình làm mà toàn bị lỗi Bạn ráng giúp mình nha, cảm ơn nhiều nhiều...

Trang 1/2 12 cuối