Đây là câu hỏi thường gặp khi học sinh học trong chương trình học THCS mà cụ thể ở đây là câu hỏi trong phần của chương ngành Ruột khoang. San hô và thủy tức đều có rất nhiều loại khác nhau

So sánh sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi

Câu hỏi: Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi

Đáp án: Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ: ở thủy tức khi trưởng thành chồi tách ra để sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển để tạo thành tập đoàn.