Đây là câu hỏi sinh học lớp 11 thường hay khá gặp, các bạn nếu thắc mắc thì có thể tham khảo bài viết dưới đây về sự giống và khác nhau của biến thái, biến thái hoàn toàn và biến thái không hoán toàn

1. Biến Thái là gì?

Là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. Sự phát triển của động vật được chia làm 2 loại: phát triển không thông qua biến thái và phát triển thông qua biến thái.
Biến thái là gì? So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn
Quá trình phát triển của ếch biến thái hoàn toàn

Phát triển không qua biến thái: là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành. Con non phát triển thành con trưởng thành không trải qua giai đoạn lột xác.

Phát triển qua biến thái: là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí khác con trưởng thành. Ấu trùng trải qua lột xác nhiều lần biến đổi thành con trưởng thành.

2. Sự khác nhau giữa Biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn

Giống nhau:
Cả biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn đều có giai đoạn trứng, sau non, sâu trưởng thành.


Khác nhau:
+ Biến thái hoàn toàn:
- Vòng đời trải qua 4 giai đoạn.
- Có giai đoạn nhộng.


+ Biến thái không hoàn toàn:
- Vòng đời trải qua 3 giai đoạn.
- Không có giai đoạn nhộng tầm.

Biến thái là gì? So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn


Phát triển qua biến thái hoàn toàn: là kiểu phát triển mà ấu trùng (sâu bướm ở côn trùng) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành. Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian (nhộng ở côn trùng) biến đổi thành con trưởng thành.

Phát triển qua biến thái không hoàn toàn: là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống con trưởng thành (ví dụ: châu chấu không có cánh hoặc cánh chưa phát triển đầy đủ). Trải qua nhiều lần lột xác, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.