Anh chị cho e nhờ tải tài liệu này nhé!!! Em cám ơn nhìu ạ

123doc.org/document/272361-107-hoan-thien-quy-trinh-dao-tao-nguon-nhan-luc-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-ngoai-thuong-vietcombank-viet-nam-chi-nhanh-ha-noi.htm?page=16

123doc.org/document/272995-771-hoan-thien-quan-ly-chuong-trinh-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-ngoai-quoc-doanh-vpbank.htm?page=25

Email: vynguyenkt205@gmail.com