Đi đến các mẫu style của bạn và tìm kiếm "message_user_info.css". Thay thế nội dung của nó với mã dưới đây:
Mã:
.messageUserInfo
Mã:
{
  @property "messageUserInfo";
  margin-bottom: 20px;
  @property "/messageUserInfo";
}
 
 
 
 
  .messageUserBlock
  {
    @property "messageUserBlock";
    background: @primaryLighterStill url('@imagePath/xenforo/gradients/tab-selected-light.png') repeat-x bottom;
    border: 1px solid @primaryLighterStill;
    border-radius: 5px;
    height: 122px;
    @property "/messageUserBlock";
 
    position: relative;
  }
 
    .messageUserBlock div.avatarHolder
    {
      @property "messageAvatarHolder";
      background-color: @primaryLightest;
      padding: 10px;
      margin-right: 15px;
      border-radius: 4px;
      float: left;
      @property "/messageAvatarHolder";
   
      position: relative;
    }
 
      .messageUserBlock div.avatarHolder .avatar
      {
        display: block;
        font-size: 0;
      }
   
      .messageUserBlock div.avatarHolder .onlineMarker
      {
        position: absolute;
        top: {xen:calc '@messageAvatarHolder.padding-top - 1'}px;
        left: {xen:calc '@messageAvatarHolder.padding-right - 1'}px;
     
        @property "messageOnlineMarker";
        border: 7px solid transparent;
        border-top-color: rgb(127, 185, 0);
        border-left-color: rgb(127, 185, 0);
        border-top-left-radius: 5px;
        border-top-right-radius: 3px;
        border-bottom-left-radius: 3px;
        @property "/messageOnlineMarker";
      }
   
    .messageUserBlock h3.userText
    {
      @property "messageUserText";
      padding: 6px;
      @property "/messageUserText";
    }
 
    .messageUserBlock .userBanner:last-child
    {
      margin-bottom: 0;
    }
    .messageUserBlock a.username
    {
      @property "messageUsername";
      font-weight: bold;
      display: inline;
      overflow: hidden;
      line-height: 16px;
      @property "/messageUsername";
   
    }
 
    .messageUserBlock .userTitle
    {
      @property "messageUserTitle";
      font-size: 11px;
      margin-bottom: 16px;
      display: block;
      @property "/messageUserTitle";
    }
 
    .messageUserBlock .extraUserInfo
    {
      @property "messageExtraUserInfo";
      font-size: 10px;
      background-color: @primaryLightest;
      padding: 10px 10px 7px;
      margin: -58px 0;
      border-radius: 4px;
      float: right;
      height: 105px;
      @property "/messageExtraUserInfo";
    }
           
      .messageUserBlock .extraUserInfo img
      {
        max-width: 100%;
      }
 
    .messageUserBlock .arrow
    {
      position: absolute;
      top: 123px;
      left: 10px;
   
      display: block;
      width: 0px;
      height: 0px;
      line-height: 0px;
   
      border: 10px solid transparent;
      border-top-color: @messageUserBlock.border-color;
      -moz-border-top-colors: @messageUserBlock.border-color;
   
      /* Hide from IE6 */
      _display: none;
    }
 
      .messageUserBlock .arrow span
      {
        position: absolute;
        top: -11px;
        left: -10px;
     
        display: block;
        width: 0px;
        height: 0px;
        line-height: 0px;
     
        border: 10px solid transparent;
        border-top-color: @messageAvatarHolder.background-color;
        -moz-border-top-colors: @messageAvatarHolder.background-color;
      }
 
 
 
 
<xen:if is="@enableResponsive">
@media (max-width:@maxResponsiveNarrowWidth)
{
  .Responsive .messageUserInfo
  {
    float: none;
    width: auto;
  }
 
 
 
 
  .Responsive .messageUserBlock
  {
    margin-bottom: 5px;
    position: relative;
    height: 64px;
  }
 
 
 
 
  .Responsive .messageUserBlock div.avatarHolder
  {
    float: left;
    padding: 5px;
  }
 
 
 
 
    .Responsive .messageUserBlock div.avatarHolder .avatar img
    {
      width: 48px;
      height: 48px;
    }
 
    .Responsive .messageUserBlock div.avatarHolder .onlineMarker
    {
      top: 4px;
      left: 4px;
      border-width: 6px;
    }
 
 
 
 
  .Responsive .messageUserBlock h3.userText
  {
    margin-left: 64px;
  }
  .Responsive .messageUserBlock .userBanner
  {
    max-width: 150px;
    margin-right: 0;
    border-top-left-radius: 3px;
    border-top-right-radius: 3px;
    position: static;
    display: inline-block;
  }
    .Responsive .messageUserBlock .userBanner span
    {
      display: none;
    }
 
 
 
 
  .Responsive .messageUserBlock .extraUserInfo
  {
    display: none;
  }
  .Responsive .messageUserBlock .arrow
  {
    top: 65px;
  }
} </xen:if>

Sau đó thực hiện tìm kiếm cho "EXTRA.css" và thêm mã này:
Mã:
.messageUserBlock .pairsJustified
Mã:
{
  line-height: inherit;
  margin-top: -5px;
  padding-bottom: 7px;
}
 
 
 
 
.message .messageInfo
{
  margin: 0 !important;
}
 
 
 
 
.quickReply .messageUserBlock .arrow
{
  top: 10px;
  left: 123px;
  border: 10px solid transparent;
  border-left-color: @messageUserBlock.border-color;
  -moz-border-left-colors: @messageUserBlock.border-color;
  border-right: none;
}
 
.quickReply .messageUserBlock .arrow span
{
  top: -10px;
  left: -11px; 
  border: 10px solid transparent;
  border-left-color: @messageAvatarHolder.background-color;
  -moz-border-left-colors: @messageAvatarHolder.background-color;
  border-right: none;
}
 
 
 
 
.quickReply .messageUserInfo
{
  float: left !important;
}
 
 
 
 
.quickReply .messageUserBlock div.avatarHolder
{
  margin-right: 0 !important;
}
 
 
 
 
.messageUserBlock .userBanner
{
  position: absolute !important;
  top: 40px;
}
 
 
 
 
.messageUserBlock .userBanner.wrapped span
{
  display: none;
}
 
 
 
 
.messageUserBlock .userBanner.wrapped
{
  border-radius: 3px !important;
  margin-left: 80px;
}
 
 
 
 
.messageUserBlock .userBanner.bannerStaff
{
  margin-left: 0 !important; }

Demo

Nguồn: VNXF.VN