ai giúp với ! click vào thì nó hiện dòng chữ lên rồi không có gì xảy ra nữa, ai sửa giùm với ạ