Thiết kế logo Garden
Các bạn nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi mình trực tiếp từ diễn đàn hay qua kênh Youtube
Mã:
www.youtube.com/watch?v=iuQxvaeX89w&list=PLj-YbYChUSeFvGJnQNZaoHZ0X4zcT3KSN